ICT trhy a prodejní organizace AM Zadorozhny

ICT trhy a prodejní organizace AM Zadorozhnyi 2016

Přednáškový plán 1. 2. 3. 4. Cíle a obsah předmětu Základní pojmy ICT Historie vývoje IKT Základy marketingového výzkumu. Část 1.

Cíle kurzu • Vypracování základních pojmů ICT • Studium metod analýzy tržeb ICT • Studium současných trendů ve vývoji trhu ICT • Seznámení se marketingovými strategiemi • Studium metod řízení prodeje v IT firmách

Přehled I • Základní pojmy trhu ICT. Historie vývoje trhu ICT. • Provádění průzkumu trhu ICT trhu. • Světový a ruský trh informačních a komunikačních technologií. • Vytvoření cen na trhu informačních a komunikačních technologií.

Přehled II • Základní modely elektronického podnikání. Charakteristika a struktura elektronického trhu. • Organizace prodeje v oblasti informačních a komunikačních technologií. • Aktuální trendy na trhu ICT. • Vybrané problémy v oblasti IKT.

Typický úkol I • Zvolit směr vývoje společnosti (produktu) • Trendy vývoje trhu jsou důležité; Kde například rozvinout mobilní službu (i.OS, Android)? Který geografický segment je nejzajímavější? • V případě nesprávného rozhodnutí můžete ztratit část trhu v boji proti konkurenci.

Typický cíl II • Vyberte firemní produkt. Například systém CRM, repozitářská technologie (SVN, GIT nebo TFS) pro firemní projekty, cloudové služby nebo firemní produkty. • Segmentace trhu, směr driftu firemních produktů je důležitý. • V případě nesprávného rozhodnutí: - - je obtížné komunikovat s partnery, náklady na podporu infrastruktury budou skvělé a kvalita nebude modernější. Spolu s dalšími faktory může dojít ke snížení efektivity společnosti, její tržní hodnoty.

Typický cíl III • Hledání inovativního řešení. • Je důležité vědět, na jaké trendy je třeba věnovat zvláštní pozornost? (Služby Cloud? Mobilní služby?...?). Jaký je výřez řešeného řešení. • V případě nesprávného rozhodnutí může být skutečný segment trhu implementovaného řešení více než plánován.

Další typické úlohy 1. Zvolte konkrétní řešení v architektuře produktu. Oprávnění například v mnoha případech prokáže, že musíte používat službu OAuth a autorizaci prostřednictvím externích služeb. 2. Vyberte technologii pro implementaci libovolného systému (PHP, Java,. Net, Python,...). Ovlivní náklady na vývoj (přiměřenost úkolu, náklady na zdroje), náklady na implementaci, údržbu, hostingový systém. 3. Podívejte se na projekt pro investice. Posoudit výhled pro investiční projekt (trendy růstu trhu, případně regionální) 4..........

Základní pojmy Trh je konkurenční forma komunikace mezi podnikatelskými subjekty. výměna zboží podle zákonů komoditního a komoditního oběhu, souhrn transakcí na nákup zboží a služeb.

Základní koncepce Struktura trhu Trhy jsou klasifikovány podle směnných předmětů: zboží, služeb, kapitálu, deviz, vědeckého a technického trhu, trhu práce. Z prostorových a geografických důvodů: místní, národní, regionální a světové. Na mechanismus fungování: volný, monopolizovaný, řízený státem. Podle současných právních předpisů: legální, nelegální (stín). Stupeň saturace: rovnováha, vzácnost, nadměrné.

Základní pojmy IKT Informační a komunikační technologie - ICT: • IT vybavení • Software • IT služby

Základní koncepce ICT zařízení IT vybavení: • Počítačové systémy, včetně serverů, osobních počítačů a tablet; • Periferní zařízení, včetně tiskáren, kopírek a počítačových monitorů; • Systémy pro ukládání dat, včetně diskových, krystalických a páskových systémů; • Telekomunikační zařízení, včetně vybavení podniků, zařízení poskytovatelů telekomunikačních služeb, chytré telefony a mobilní telefony.

Základní pojmy ICT softwaru: • software pro systém a infrastrukturu (DB); • Vývojové nástroje (software) a návrh (CAD), nasazení; • firemní informační systémy, integrované systémy (kancelářské, GIS, MS Project); • Aplikace: - Hraní - Celková spotřeba.

Základní pojmy ICT služeb IT: • Plánování a implementace IT struktury podniku • Řízení IT infrastruktury podniku • Podpora • Školení • Komunikace •...

2 000000000000 $ ruské ekonomiky, "src =" http://present5.com/presentation/1/246164368_437847637.pdf-img/246164368_437847637.pdf-16.jpg "alt =" Trh ICT Objem globálního trhu informačních a komunikačních technologií. -> $ 2 000B ruské ekonomiky, „/> objem ICT trhu globálním trhu informačních a komunikačních technologií -..> 2 000000000000 $ ruské ekonomiky, Německo

3 bilióny USD. Největším segmentem je IT zařízení. Nejdynamičtější segment (více než 6% ročně) softwaru.

Dynamika výdajů na informační a komunikační technologie ve světě Toto a několik dalších snímků o revizi RBC pro rok 2014

Výdaje vedoucích zemí

Kontrolní otázky 1. Co znamená termín "ICT"? 2. Jaké jsou tři složky, které tvoří trh ICT? 3. Co je součástí koncepce IT služeb? 4. V jaké fázi vývoje trhu s IKT je Rusko?

Historie vývoje IKT Tři etapy vývoje IKT: 1. Sálové počítače a terminály tisíců aplikací a desítky tisíc uživatelů. 2. Osobní počítače, Internet, architektura klientských serverů stovky tisíc aplikací a miliony uživatelů. 3. Mobilní zařízení připojená k internetu, soc. sítě, cloudová infrastruktura, velké údaje - stovky milionů uživatelů

Historie vývoje IKT

Trend vývoje IKT Mobilní technologie

Trend rozvoje IKT Cloud technologie

Rozvoj ICT trendů Velké datové technologie

Řídící otázky 1. Jaké tři stupně vývoje IKT přidělily analytici IDC? 2. Jaké jsou klíčové součásti třetí (aktuální) fáze?

Základy marketingového výzkumu Základní etapy Kroky Akce 1. Definice výzkumných cílů 1. 1. Definování problému 1. 2. Formulování cílů a cílů výzkumu 2. Vypracování výzkumného plánu 2. 1. Definování výzkumných metod 2. 2. Určení typu požadovaných informací a jejich zdrojů příjem 2. 3. Určení metod pro získání potřebných údajů 3. Vykonávání výzkumu 3. 1. Sběr dat 3. 2. Analýza dat 4. Interpretace 4. 1. Příprava závěrečné zprávy o výsledcích 4. 2. Předložení závěrečné zprávy z a prezentace

Základy marketingových cílů výzkumu I. Co chceme vědět? Předmětem analýzy Popis účelu struktury trhu Účetní analýzu kapacity a průzkum trhu, posouzení společnosti trendy na trhu zboží analýzy vývoje trhu a podílu na trhu výrobků společnosti v segmentu do cílového segmentu Uskutečnění tržních segmentů atraktivitu analýzu s cílem zvolit si analýzu cílový trh spotřebitelů o poptávce na trhu a analýzy klíče trh potřebuje, podrobnou studii o chování, cílové publikum produktu požadavky ceny analýzu polohování cenovou konkurenci a DIS Operátor vyskytující se v průmyslu cenové struktury výklenky analýzy tržních segmentů s cílem nalézt volné mezery na trhu a nové zdroje obchodních soutěžící konkurenční analýzy trhu s cílem analyzovat konkurenční výhody produktu a určit slabé stránky firmy

Základy marketingového výzkumu Cíle II. Jak zjistit? Formulujte otázky a vysvětlete, proč potřebují odpovědět na ně. Jak tyto informace pomohou společnosti? Otázka Co dává celkovou velikost trhu Umožňuje určit růstový potenciál Velikost a růst segmentů Umožní vám zhodnotit přitažlivost segmentu Frekvence nákupu zboží? ? ?

Základy kapacity marketingový průzkum trhu • Potenciál maximálního možného objemu trhu, který je určen na základě toho, že všichni potenciální zákazníci znají a používají kategorii produktů • Aktuální určena na základě současné úrovně znalostí, spotřeby produktů a využít mezi spotřebiteli • Přístupnost velikost trhu, který může tvrdit, společnost s možností k dispozici s ní výrobek a jeho charakteristiky (distribuce, cena, diváci), nebo úroveň poptávky, který je schopen splnit společnost s existujícími její zdroje

Základy marketingového výzkumu Kapacita trhu. Informace o pozadí. Faktory a ukazatele Popis Období Pro jaké období bude vypočtena kapacita trhu (měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok) včetně roku? Tržní hranice V jaké oblasti bude vypočítán podíl na trhu (USA, Rusko, západní Evropa, Asie, Dálný východ atd.)? Kritéria pro výpočet kapacity Jaký ukazatel se bude považovat za základ pro výpočet potenciální tržní kapacity - možná úroveň výroby nebo možná úroveň spotřeby? Publikum Které publikum bude zohledněno při výpočtu tržní kapacity (všechny obyvatelstvo 18+, ženy 35 55 s průměrným příjmem, všechny osoby ve věku 55 let, mladé rodiny atd.)? Komoditní skupiny Které skupiny zboží budou zohledněny při výpočtu tržní kapacity (na příkladu trhu s automobily - pouze automobily + díly nebo auta + díly + služba)? Měrná jednotka Jaká bude měrná jednotka při výpočtu tržní kapacity (měna, jednotka výstupu nebo objem výstupu)? Zdroje Jaké informace jsou potřebné pro výpočet kapacity trhu, zdroje těchto informací?

Základy marketingového výzkumu Kapacita trhu. Metoda zdola nahoru. Typ velikost trhu vzorce pro výpočet velikosti trhu, pokud jde o množství (v tis. Kusů) kapacita trh po dobu N (tis. Ks) = počet cílových trhu publika (v tisících Pers.). * Rychlost spotřeby zboží během období N (v ks). velikost trh z hlediska hodnoty (v tisících rub.) kapacita trh po dobu N (tisíc rub.) = počet cílových trhu publika (v tis. os.) * míra spotřeby zboží v průběhu období N (v množství.) * průměrné náklady na 1 jednotku výrobky na trhu (v rublech) velikost trhu z hlediska objemu (v tisících litrů) schopnost trh po dobu n.. (na jednotku objemu. - tisíc litrů) = číselně být cílovou skupinu na trhu (.. v tisících) * míra spotřeby zboží během období N * průměrný objem 1 balení zboží (v jednotkách objemu - l) (v ks).

Základy marketingového výzkumu Kapacita trhu. Metoda "Nahoru dolů". Vychází z informací o prodeji všech nebo hlavních hráčů na trhu. Kapacita trhu = výše prodeje všech společností na trhu, vyjádřená v prodejních cenách pro kupujícího (tj. Ne v námořní přepravě, avšak v maloobchodních cenách). Informace lze získat z průzkumu velkých účastníků trhu v důsledku otevřených účtů publikovaných hráči na některých trzích.

Základy marketingového výzkumu Kapacita trhu. Metoda "skutečných prodejů". • Podstata metody - sledování prodeje některých kategorií zboží na skutečných kontrolách kupujících, které představují skutečné nákupy diváků. • Tato metoda využívá velké řetězce, s nimiž jsou uzavřeny dohody o poskytování dat a tyto sklady se používají jako reprezentativní vzorek. Výsledkem je, že získané údaje lze extrapolovat na celou zemi.

Kontrolní otázky 1. Co chybí v seznamu fází marketingového výzkumu? 1. Definování výzkumných cílů 2. Vypracování výzkumného plánu 3. Vykonávání studií 2. Do jaké fáze je úkolem: "stanovit metody získání potřebných dat"? 3. Uveďte příklad volby předmětu studie. Jaká je fáze tohoto úkolu?

Kontrolní otázky Pokračování 1. Jak zjistit cíle analýzy trhu? 2. Jaká je kapacita (velikost) trhu? 3. Jaké jsou tři typy kapacity? O čem se vyznačují? 4. Jaké jsou tři metody pro výpočet kapacity trhu? Co jsou to?

Přednáška 2. Metodická podpora marketingového výzkumu trhu informačních a komunikačních technologií

Analýza trhu jako fáze marketingové strategie, propagace zboží a služeb, konkurenční boj. Trhy ICT. Vývoj IT trhu. Metody analýzy trhu. Metoda vyhledávání, zpracování a prezentace dat na trhu ICT. Hlavní zdroje informací o trhu IKT.

Druhá přednáška kurzu Metodická podpora průzkumu trhu s informačními a komunikačními technologiemi je věnována analýze trhu jako fázi marketingové strategie. Tato přednáška obsahuje definici klíčových pojmů, obecné informace o trhu IKT a jeho analýzu.

Analýza trhu jako fáze marketingové strategie, propagace zboží a služeb, konkurenční boj.Tržní hospodářství je založeno na svobodě nabídky a poptávky. Ale to je teoreticky. V praxi se objevují faktory, jako je neustálá dynamika poptávky a nabídky, rostoucí konkurence, rychlý vývoj technologií a technologií, nepředvídatelná inflace, volatilita legislativního rámce a mnohem více. Všechny tyto konvence vytvářejí nejistotu ekonomiky a neschopnost získat očekávaný výsledek. Podnikání by se však mělo rozvíjet a jednou z hlavních složek tohoto procesu je analýza trhu, protože určuje strategii podniku.

Ve skutečnosti se jedná o shromažďování informací o konkrétním průmyslovém trhu a jeho spotřebitelích, které jsou dále podrobněji prozkoumány. Analýza prodejního trhu zahrnuje několik etap. Tato studie: zboží nebo služby, nabídka a poptávka, chování potenciálních a skutečných spotřebitelů, tržní podmínky, dynamika cen optimální propagace jejich návrhů na trhu.

Analýza průmyslových trhů zahrnuje předmět agregátu podniků, které mají zájmy v jednom sektoru ekonomiky. Tzv. Ekonomická odvětví. Zahrnuje výrobu, distribuci a spotřebu specifických služeb nebo zboží.

Cílem této studie je identifikovat průmyslová rizika. Analýza trhu prodeje musí vypočítat možnost a parametry odchylky výsledků činnosti určitého subjektu v souvislosti s nestabilní situací určitého průmyslového trhu.

Tabulka hlavních kritérií trhu je uvedena níže (viz obrázek 2.1).

Obrázek 2.1. Tabulka hlavních kritérií trhu

Marketingová analýza trhu je odhad, definice, modelování a prognóza všech aspektů procesů, které se vyskytují na trhu, a fungování konkrétního subjektu daného odvětví pomocí různých výzkumných metod. Může být provedeno pouze s přihlédnutím k řadě faktorů, které jsou vytvořeny prostřednictvím různých klasifikací, které přispívají k jasné struktuře a klasifikaci díla. První z nich je struktura marketingové analýzy.

Jak provést komplexní analýzu trhu - tato otázka je nezbytná pro jasnou představu o tom, co se stane s výrobky nebo službami konkrétního předmětu daného odvětví. Odpověď bude tvořena následujícími pozicemi: 1) jaká je konjunktura trhu; 2) prognózu dynamiky vývoje a růstu; 3) jaká je tržní kapacita; 4) výzkum konkurentů; 5) Jaký je objem očekávaného prodeje zboží nebo služeb.

Trhy ICT.Informační podnikání je relativně nové odvětví podnikání. Kvůli rychlému rozvoji procesu informatizace se však začíná stále častěji podílet na ekonomice nejvíce rozvinutých zemí světa, stejně jako v celém světovém hospodářství. Například objem informačního průmyslu ve světovém hospodářství v roce 1993 činil 2,850 miliardy dolarů, což je dvakrát a půlkrát vyšší než výroba v automobilovém průmyslu a více než trojnásobek výroby ve strojírenském a obranného průmyslu.

Rozlišujeme tyto hlavní funkce informační činnosti: marketingový a marketingový výzkum na informačním trhu, organizace výroby informačních technologií, logistika a informační služby, leasingové operace, pojišťovací operace apod.

Důležitým vlivem na vymezení vyhlídek na rozvoj IKT byl technologický pokrok v oblasti IT, který vedl k významnému poklesu elektronických komponent ICT. Výbušnou povahou je rozvoj výzkumu v oblasti nanotechnologií, který má široké spektrum praktických aplikací, a to i v oblasti IKT. Celosvětový trh s nanoelektronikou v roce 2015 bude více než 300 miliard dolarů, stejně jako trh s nanomateriály.

Vývoj IT trhu.Tři hlavní etapy lze v historii vývoje IT jasně rozlišovat. První fáze, která začala v polovině padesátých let, souvisí se vznikem prvních počítačů. Byly používány v plném souladu se svým jménem - výhradně jako vysoce výkonné nástroje pro složité výpočty, pro řešení výpočetních problémů s využitím nejrůznějších matematických metod. Koncepty standardního softwaru ještě nebyly a všechny programy implementující výpočetní metody byly vytvořeny prvními programátory v kódování strojů. Tyto programy byly použity v konstrukci a inženýrství, při modelování komplexních stochastických procesů, v mnoha oblastech vyžadujících použití matematických metod. Stručně řečeno, můžeme říci, že počítače zpracovávaly čísla.

Druhá fáze vývoje IT, která pokrývala značnou dobu - asi 30 let od poloviny 60. let do počátku 90. let, lze charakterizovat jako období vzniku a rozvoje automatizovaných systémů řízení.

A teprve od poloviny 90. let začala a pokračuje třetí etapa vývoje IT průmyslu, která může být nazývána revoluční. IT začalo zasahovat do hlavních činností organizací - přišli na pracoviště manažerů a zaměstnanců. Jejich role se radikálně změnila: od podávání se stala strategickou.

Příklady nových typů podnikání může být e-commerce a vznik virtuálních firem, postupné mizení filtrů v podobě kanálů propagace výrobků a služeb mezi producenty a spotřebiteli. Například jeden ze světových lídrů v oblasti IT - trh IBM zastavil výrobu výpočetní techniky předáním do firem - partnerů v jihovýchodní Asii, zanechala za sebou jen návrh a vývoj nových technologií, tj intelektu. Navíc, v důsledku akvizice poradenské ramene Price Waterhouse společnost IBM Global Solutions byla vytvořena, který se stal největším systémovým integrátorem, poskytuje integrované inteligentní služby v oblasti manažerského poradenství a systémové integrace, spolu se dvěma dalšími představiteli firem trhu EDS (Electronic Data Systems) a Accenture. Podobné trendy vidíme v Rusku.

Metody analýzy trhu.Průzkum trhu (marketingový výzkum) začal být používán jako základ pro rozhodování podniků od poloviny osmdesátých let.

Existuje několik metod analýzy, včetně analýz portfolia, vzájemného hodnocení a analýzy PEST.

Analýza portfolia je nástrojem strategické analýzy, pomocí níž vedení organizace identifikuje a hodnotí své ekonomické aktivity s cílem investovat do nejvýnosnějších nebo slibnějších oblastí a omezit nebo zastavit investice do neefektivních projektů.

Metody odborného hodnocení mají zpravidla kvalitativní charakter: 1) umožňují vám rychle získat odpověď na případné vývojové procesy události na trhu, identifikovat silné a slabé stránky podniku; 2) odborné metody jsou založeny na použití neúplných a nepřímých informací, zkušenosti odborných expertů, intuice.

PEST - analýza je nástroj určený k identifikaci politických, ekonomických, sociálních a technologických aspektů vnějšího prostředí, které mohou ovlivnit strategii společnosti.

Metoda vyhledávání, zpracování a prezentace dat na trhu ICT.I přes obrovský počet různých výzkumných metod a technik je obecná schéma činností prováděných v rámci průzkumu trhu poměrně jednoduchá a srozumitelná. Hlavní metody získávání dat jsou: 1) rozhovory a průzkumy; 2) registrace (pozorování); 3) Experiment atd.

Rozhovor (průzkum) - zjištění postavení lidí nebo získávání informací o nich v jakékoli záležitosti. Průzkum je nejběžnější a nejdůležitější formou sběru dat v marketingu. Přibližně 90% studií používá tuto metodu. Průzkum může být ústní (osobní) nebo psaný.

V písemném průzkumu obdrží účastníci dotazníky (dotazníky), které musí vyplnit a vrátit se k zamýšlenému účelu. Hlavní nevýhodou, která omezuje používání této metody, je dlouhé období a nízké procento (v průměru 3%) návratnosti vyplněných dotazníků.

Pozorování (registrace) je forma marketingového výzkumu, pomocí něhož se provádí systematické a systematické studium chování konkrétního objektu nebo subjektu. Pozorování, na rozdíl od průzkumu, nezávisí na připravenosti sledovaného objektu sdělovat informace.

Experiment je studium vlivu jednoho faktoru na druhého, zatímco kontrolu nad vnějšími faktory. Hlavními nevýhodami této metody jsou významné náklady a trvání cvičení, které významně omezují použití této metody v praktických studiích.

Hlavní zdroje informací o trhu IKT.Díky rozvoji počítačů a dalších elektronických prostředků je usnadněna moderní spotřeba informací, která se stává běžnými spotřebiteli přístupná. Společnost se stává stále více nasycenou znalostí a touhou po nich, přeměňovat se na informační, počítačovou společnost.

ICT stimulují globalizaci ekonomiky. Za prvé, IKT jsou jeho motorem, který hraje důležitou roli při oddělení procesu vytváření přidané hodnoty a při umisťování fází výrobního procesu v různých zemích a regionech.

Za druhé, odvětví IKT se v důsledku globalizace mění. Samotná technika, její části a části se vyrábějí ne v jedné zemi, ale v různých částech světa a ve skutečnosti "vyrobené ve světě". Vytvářejí se globální produkční sítě a země se aktivněji podílejí na výrobní spolupráci.

Například informace o trzích ICT využívající moderní informační technologie lze získat na: informačních a zpravodajských stránkách, analytických webových stránkách a dalších informačních stránkách.

Detailní výklad teoretických otázek, kterých se týká první přednáška, lze nalézt v literatuře [1, 3]. Praktické aspekty těchto otázek lze nalézt v [2, 4,5,6,7,8].

Znalosti by měly být nezávisle ověřeny zodpovězením kontrolních otázek.