Finanční část podnikatelského plánu

Podnikatelský plán obsahuje hlavní aspekty plánování výrobní a obchodní činnosti podniku. Díky tomu můžete určit, jak řešit konkrétní finanční a ekonomické problémy pro budoucnost, přesvědčit věřitele a investory o poskytování finančních zdrojů.

Metodické přístupy k tvorbě finančních částí podnikatelského plánu

Při analýze domácí zkušenosti s vývojem podnikatelských záměrů lze konstatovat, že ze všech jeho oddílů je nejméně rozvinutý finanční plán.

Finanční část podnikatelského plánu se zabývá problematikou finanční podpory aktivit podniků, firem, organizací a co nejefektivnějšího využití dostupných finančních zdrojů na základě posouzení současných finančních informací a prognózování objemu prodeje zboží a služeb na trzích v následujících obdobích.

Finanční plán je sestaven ve formě následujících prognózních finančních dokumentů:

 • prognóza finančních výsledků;
 • projektování peněžních toků;
 • předběžný zůstatek podniku.

Prognóza platí zpravidla v rozmezí 3-5 let. Uvažujme o pořadí projekcí na stejném příkladu podniku, který již pracuje v oblasti výroby potravin a který chce v předpovídacím období uvolnit nový produkt. Zajímá se, jak budou v budoucnu vytvářeny výsledky činností, s přihlédnutím k novému výrobnímu programu.

Prognóza finančních výsledků

Účelem předpovědi finančních výsledků je představit vyhlídky podnikatelské činnosti z hlediska ziskovosti (tabulka 1). Zvláště investoři budou mít zájem o úroveň ziskovosti v nadcházejícím období, jelikož mohou vidět, jaký podíl zisků obdrží podniky.

1., 2. ročník atd. Jsou roky předpokládaného období, počínaje příštím rokem ve vztahu k roku vývoje obchodního plánu (základní rok).

Výchozím postavením pro sestavení této prognózy je plánování objemu prodeje v naturáliích a hodnotě. V tomto případě jsou výpočty provedeny pro všechny typy výrobků a poté shrnuty ve výsledku uvedeném v tabulce. 1 (řádek 1).

Po odečtení čistých nákladů na tržby z čistého prodeje získáme hrubý zisk. Ukazatele nákladů již byly vypočteny v části "Výrobní plán" uváděného podnikatelského záměru.

Tabulka 1. Prognóza finančních výsledků, tis. Rublů.

Provozní náklady zahrnují náklady na vývoj nového typu produktu, marketingový výzkum, administrativní náklady a prodejní náklady.

Pro výpočet částky vynaložené na výplaty úroků (řádek 5) se vyžadují informace o výši úrokových sazeb z krátkodobého a dlouhodobého dluhu a také o harmonogramu splácení dluhu.

Ukazatel "zisk z knihy" (řádek 6) se získává odečtením provozních nákladů a výší zaplacených úroků z provozního zisku.

Daně ze zisku v našem příkladu představují významnou částku - 50% ziskové bilance minus výše minulých ztrát (záporné zisky). Částky přenesených ztrát jsou určeny přidáním nerozděleného zisku minulého roku (pokud je záporný) z čistého zisku běžného roku.

Rozdíl mezi ziskem z rozvahy (řádek 6) a odpovídající částkou placené daně z příjmu (řádek 7) a udává ukazatel čistého zisku (řádek 8).

Tento ukazatel spolu s ukazateli čistého prodeje a prodejních nákladů jsou zásadní pro další analýzu dynamiky možných změn ve finanční situaci během pětiletého období.

Tyto výpočty jsou zpravidla multivariační v závislosti na očekávaném objemu prodeje, cenách, výrobních nákladech (optimistická prognóza, pesimistická, průměrná).

Projektování peněžních toků

Tento návrh odráží ne výnosy a náklady, ale skutečný příjem finančních prostředků a jejich převod (tabulka 2). Proto konečná hodnota prognóz peněžních toků odráží saldo hotovostního obratu společnosti. Prognóza finančních výsledků může být přeměněna na návrh peněžních toků prostřednictvím několika úprav.

Při návrhu finančních výsledků jsou uvedeny odhadované výnosy z prodeje, čistý zisk. Peněžní tok naopak odráží skutečné tržby z prodeje. Chcete-li přejít od skutečných k vypočteným ukazatelům, je třeba vzít v úvahu očekávané načasování přijetí plateb z prodeje.

Pokud prognóza finančních výsledků odráží náklady vzniklé v tomto nebo v daném období, návrh peněžního toku ukazuje skutečnou platbu těchto nákladů. Je třeba mít na paměti, že některé náklady mohou být okamžitě pokryty a další - po určité době. Aby bylo možné sladit ukazatele, je třeba pochopit povahu úvěrové politiky podniku.

Je třeba mít na paměti, že v počátečním období existence podniku bude její pozice v hotovosti mnohem důležitější než ziskovost, neboť tento faktor nejpřesněji charakterizuje jeho životaschopnost.

Tabulka 2. Projektování peněžních toků v tisících rublů.

Projektování peněžního toku odráží příjem všech peněz ze všech zdrojů, a to nejen výnosy z prodeje, ale také výnosy z prodeje akcií nebo vypůjčených prostředků z prodeje určitých aktiv.

V našem příkladu se předpokládá, že minimální zůstatek hotovosti bude 7 tisíc rublů. Příchod prostředků plánovaných z výnosů z prodeje zboží, které vyrábí (linka 1) a výnosů z prodeje akcií v prvních dvou letech prognózovaného období (225000. Rub., A 125.000. Rub., V uvedeném pořadí). Úroveň tržeb z prodeje bude záviset na povaze plateb zákazníkům.

Při plánování výdajů finančních prostředků se plánuje výše provozních nákladů, platba přímých nákladů na práce, použité suroviny (v závislosti na objemu a rozsahu produktů).

Řádek 5 kapitálové investice odráží výdaje na doplňování dlouhodobého majetku (nákup vybavení atd.) V částkách stanovených v návrhu oddílu "Výrobní plán".

V našem příkladu bude vývoj výroby v předpovědním období probíhat na úkor vlastních zdrojů společnosti, jejich doplnění prostřednictvím dodatečné emise akcií a krátkodobých půjček. Dlouhodobé půjčky nejsou poskytovány, takže řádek 6 obsahuje nulové hodnoty pro tento ukazatel. Platba úroků z úvěrů (řádek 7) se provádí pouze na krátkodobých úvěrech s přihlédnutím k podmínkám půjček.

Po výpočtu příjmů a výdajů finančních prostředků podle let dostáváme tak důležitý ukazatel jako čistý peněžní tok (řádek 8), stejně jako zůstatek peněžních toků (řádek 9). Vzhledem k potřebě udržovat rezervní fondy (poslední řádek) a výše splátek již přijatých krátkodobých půjček můžete vypočítat potřebné částky půjček na prognózované období.

Při navrhování peněžního toku je třeba mít na paměti následující skutečnosti:

 • nejistota většiny finančních a další projekce se zvyšuje s rozšířením rozsahu vremennbgo: v prvních 12-24 měsíců měsíční a čtvrtletní navrhování jsou přijatelné pro období, kdy průměrná doba se s výhodou provádí čtvrtletní, a dlouhodobě - ​​roční projektování;
 • při stanovení výše finančních prostředků na zahájení výroby nových výrobků je prakticky nemožné vypočítat objem potřebného pracovního kapitálu bez měsíčního návrhu peněžního toku.

Výpočet měsíčního peněžního toku se může stát základem pro rozvoj řady cílů, díky nimž je možné řídit podnik a správně posoudit skutečně dosažené výsledky.

Projektová bilance podniku

Jak víte, rozvaha nezohledňuje výsledky činnosti společnosti za žádné časové období, ale představuje okamžitý "snímek", který z finančního hlediska ukazuje své silné a slabé stránky v současné době. Rozvaha sdružuje majetek podniku (to, co má), jeho závazky (kolik a komu mu dluží), jakož i vlastní kapitál.

Odhady zůstatků se zpravidla provádějí na konci každého roku z předpokládaného pětiletého období (tabulka 3). Tyto odhady jsou založeny na původní bilanci sledovaného roku, s přihlédnutím k odhadované charakteristiky rozvoje podnikání v průběhu prognózovaného období (změny ve finančních výsledcích, provozní výkonnost, přilákat dluhu a vlastního kapitálu a další.).

Předpokládá se, že tento dokument je stejně důležité jako vytváření finanční výsledky a peněžní toky, je však podle předpovědi lať zkoumat odborníci (věřitelé, investoři) posoudit, kolik peněz bude investováno do aktiv a závazků vůči veřejnosti.

Při přípravě návrhu rozvahy je třeba věnovat zvláštní pozornost následujícím prvkům:

 • i když podnik právě začíná pracovat, část majetku by měla být vytvořena na vlastní náklady;
 • velký význam pro věřitele a investory má podíl na vlastním kapitálu, jelikož významné finanční závazky tohoto druhu znamenají závažnost záměrů rozvíjet podnikání;
 • Úroveň likvidity v rozvaze hraje významnou roli, neboť vzhledem k tomu, že má dostatečnou likviditu, může si podnik dovolit více manévrovatelnou politiku.

Tabulka 3. Návrh bilančních ukazatelů podle let, tisíc rublů.

Při sestavování rozvahy bylo zohledněno, že článek "Hotovost" zahrnuje krátkodobé investice a jejich výše je udržována částkou minimálního zůstatku (7 tisíc rublů.) Prostřednictvím krátkodobých půjček. Hlavními aktivy jsou kapitálové investice zaměřené na nákup vybavení, které bylo amortizováno více než pět let.

Při navrhování povinností je třeba získat krátkodobé úvěry na financování nedostatku hotovosti a udržení minimálního zůstatku. Vlastní kapitál zahrnuje stávající počáteční investici (55.000. Rub.), spoluzakladatelé společnosti, stejně jako plánované emise akcií, který v prvním a druhém roce prognózovaného období může poskytnout potřebný tok finančních prostředků pro úspěšné zahájení této produkce.

Nerozdělený zisk zahrnuje výnosy a ztráty z prvního roku. Předchozí náklady jsou zahrnuty v předprodukčních nákladech a plánuje se jim vrátit do 10 let ve stejných podílech.

Po provedení projekcí se finanční část podnikatelského záměru věnuje expresní analýze finanční činnosti společnosti v předpovědním období.

Expresní analýza předpokládaných ukazatelů

Finanční plán je důležitou součástí obchodních plánů, které jsou sestavovány nejen proto, aby odůvodňovaly konkrétní investiční programy, ale také řídily aktuální a strategické finanční aktivity podniku.

Je velmi důležité fáze finančního plánování je vést vážnou analytickou práci výpočtem nejdůležitější relativních ukazatelů (finanční ukazatele), časové řady, které nám umožní určit trend finanční situace podniku při tvorbě konkrétních rozhodnutí (v našem případě - s vydáním nových produktů).

Finanční koeficienty se vypočítají na základě údajů získaných během návrhu a komplexně charakterizují daný projekt. V této fázi prognóz se zpravidla provádí výpočet nejdůležitějších ukazatelů, které představují míru solventnosti, ziskovost činnosti podniku v sledovaném období.

Účelem tohoto typu rychlou analýzu - v nejkonkrétnější podobě současných trendů rozvoje podniku v podmínkách deklarovaného programu jednání, uzavírání o účelnosti (nevhodnost) projektu. Finanční ukazatele vypočítané s výsledky projekcí jsou uvedeny v tabulce finančního shrnutí (tabulka 5) a mohou významně ovlivnit názory potenciálních věřitelů a investorů.

Zde jsou některé ukazatele, které jsou vypočítány pro posouzení plánované výkonnosti podniku. Patří sem: ukazatele likvidity, Charakteristika schopnosti splácet krátkodobé dluhy; ukazatelů charakterizujících správu finančních prostředků, - období obratu zásob, pohledávek, splatnosti splatných účtů (tabulka 4).

K posouzení finanční stability podniku nebo stupně závislosti na dluhových závazcích se vypočítá poměr dluhu k vlastnímu kapitálu. Umožňuje posoudit stabilitu pozice podniku a jeho schopnost přilákat další prostředky.

Tabulka 4. Projektování finančních ukazatelů

Ukazatele ziskovosti (poměr čistého zisku k čistému prodeji), návratnost vlastního kapitálu (poměr čistého zisku k vlastnímu kapitálu) a rentabilita aktiv (čistý zisk na celkových aktivech podniku).

Finanční ukazatele charakterizující ziskovost podniku, očekávanou míru solventnosti spolu s dalšími důležitými ukazateli aktivit společnosti jsou uvedeny ve finanční části souhrnu podnikatelského plánu (oddíl I).

Pro náš příklad jsou ukazatele finančního shrnutí uvedeny v tabulce. 5. Výhledová ukazatele čistých tržeb, čistého zisku pro nadcházející období vykazují pozitivní dynamiku vývoje růstu (objem prodeje podniku již pátým rokem, více než čtyřnásobně, čistý zisk - od záporných hodnot v prvním roce sledovaného období (-190 tisíc rublů), aby se.. dostatečně vysoká hodnota v posledním roce (317 tisíc. rub.). podporuje závěr o dobré vyhlídky na rozvoj podniku v realizaci cílů (výroba nového produktu) se vypočítá finanční ukazatele (zvýšení míry zisku od 0,0 do 11,2%, rentabilita vlastního kapitálu - 0,0 až 53,6%, ziskovost aktiv - 0,0 až 36,2%).

Z podnikatelského plánu prezentovaného ve finančním oddílu lze vidět, že současná úroveň likvidity v rozvaze je nestabilní, avšak od čtvrtého roku předpovídajícího období překračují jeho hodnoty normativní úroveň.

Finanční plán: Podrobný výpočet podnikatelského plánu s příklady

Část obsahující výpočty hlavních ekonomických ukazatelů v podnikatelském plánu je rozhodující, to je hlavní kritérium pro určení proveditelnosti vytvoření projektu.

Všechny části podnikatelského záměru jsou omezeny na finanční část a na tom, jak jsou v projektu prováděny chyby, závisí ziskovost podniku.

Při sestavování finančního modelu budoucího podnikání je důležité vzít v úvahu nejen budoucí ekonomické přínosy, ale také provést odhad nákladů, včetně neplánovaných.

Správným provedením všech výpočtů ve finanční části obchodního plánu můžete okamžitě určit ziskovost projektu a předejít ztrátám. Pokusme se zjistit, které ukazatele by měly být zohledněny při sestavování finančního plánu.

Obsah finanční části podnikatelského plánu

Finanční plán jako nedílná součást podnikatelského plánu je zásadní při plánování podnikání. Všechny výpočty je třeba provést velmi pečlivě.

Finanční část tvoří následující podpoložky:

 • předpověď hlavních ukazatelů finanční činnosti;
 • plánování peněžních toků;
 • prognózu bilance podniku.

Důležité: plánování hlavních ukazatelů se provádí po dobu 5 let činnosti firmy a je velmi důležité vzít v úvahu náklady na zahájení podnikání.

Prognóza hlavních ukazatelů finanční činnosti

Hlavním účelem sestavení modelu finančního plánu jsou ekonomické výpočty z hlediska ziskovosti.

Plánování se provádí po dobu 5 let a zahrnuje následující hodnoty:

 1. objem prodeje;
 2. primární náklady na produkty nebo služby;
 3. hrubý zisk;
 4. provozní náklady;
 5. výdaje na daně a úroky;
 6. čistý a účetní zisk;

Čistý zisk se vypočte takto:

 • Hrubý zisk = výnos - výrobní náklady.
 • Finanční zisk = finanční výnos - finanční náklady.
 • Provozní zisk = provozní výnos - provozní náklady.

Zisk knihy se vypočítává následovně:

Důležitým ukazatelem je ziskovost, vypočítává se takto:

Nejčastěji je nutné určit ziskovost kapitálu, aktiv, produktů. Ziskovost činností se vypočítá jako poměr zisku z prodeje k nákladům.

Důležité: Pro základní rok, při plánování kritérií ekonomické efektivnosti, se podniká současný rok podnikatelského plánu.

Plánování peněžních toků

Plánování peněžních toků zahrnuje prognózu příjmu prostředků ze všech zdrojů, může to být nejen příjmy z prodeje, ale také úroky z prodeje akcií nebo pronájmu pozemků.

Při předvídání pohybu finančních prostředků jsou zohledněny následující aspekty:

 • celková částka peněz investovaných do zahájení podnikání;
 • aktiva a závazky společnosti;
 • prognóza zisku (výnosy z prodeje a úroků z leasingu) a ztráty (výdaje na materiál a práce pracovníků zaměstnaných na základě pracovní smlouvy, inflace, úhrada úroků z úvěru);
 • hodnocení finanční efektivnosti.

Při plánování efektivity jsou všechny hotovostní náklady a výnosy diskontovány a přivedeny na současnou hodnotu.

Tabulka 1 - Příklad plánování hotovosti

Při tvorbě prognózy je důležité vzít v úvahu takové aspekty, jako je míra inflace (s ohledem na optimistické a pesimistické možnosti) a rizika.

Činnost firmy může záviset na:

 • obchodní riziko (zahrnuje takové aspekty, jako jsou problémy s prodejem zboží nebo činnostmi konkurentů);
 • finanční riziko (zahrnuje aspekty jako nedostatečné financování projektů, neschopnost splácet vypůjčené prostředky);
 • průmyslové riziko (zahrnuje takové aspekty jako špatné vybavení, výrobky nízké kvality) a je součástí investičního rizika pro investory.

Bilance aktiv a pasiv je sestavena na základě výpočtu čistého zisku a obratu hotovosti.

Prognóza bilance podniku

Rozvaha podniku obsahuje specifické ukazatele, které odrážejí úspěch firmy. Prognóza se provádí na konci každého roku a berou se v úvahu všechny rysy činností společnosti pro nadcházející rok. Může to být půjčka peněz nebo přitažlivost investorů.

Po sestavení rozvahy můžete vidět míru návratnosti, návratnost aktiv a kapitálu, poměr mezi vlastním a vypůjčenými prostředky v budoucnu.

Rovnováha podniku může vypadat takto.

Tabulka 2 - Bilance podniku

V souhrnu sestavujeme zprávy obsahující finanční ukazatele podnikatelského plánu. Zpráva o příjmech a výdajích, výkaz peněžních toků, zpráva o aktivech a závazcích.

Finanční plán jako nedílná součást podnikatelského záměru zahrnuje poskytování všech výpočtů v období do 5 let, díky nimž můžete vidět hlavní ekonomické ukazatele, jakož i identifikovat likviditu modelu projektu.

Vlastnosti různých finančních modelů

Podívejme se na několik doporučení ohledně sestavení finančního modelu na příkladu tetovacího salónu, husí farmy a obchodu s oděvy.

Obchod s oblečením:

 1. Chcete-li otevřít obchod, budete potřebovat počáteční kapitál 900 tisíc rublů.
 2. Náklady na plánování v obchodě zahrnují náklady na nájemné, platby za úplatu, nákup zboží a zařízení, jakož i náklady na pracovní sílu. Musíte také vynaložit peníze na reklamu v obchodě.
 3. Výnosnost obchodu s oděvy bude asi 50%.

Husí farma:

 1. Finanční model husí farmy obsahuje výpočty na velkém množství ukazatelů ekonomické efektivnosti, pokud jde o farmy vyžadují vypůjčené finanční prostředky na nákup zařízení a vybudování stanoviště pro ptáky, pronájmu či nákupu / zemědělských strojů a dopravních prostředků, stavba rezervoáru a místo ptáka procházky, nájemné jatek,
 2. Otevření husí farmy je model velkého projektu s velkými investicemi, ale stádo 1000 kusů (více než 70% z toho ženy) může obdržet roční příjem ve výši 9 milionů rublů.

Tetovací salon:

 1. Počáteční náklady na tetování salonu jsou 800 tisíc rublů.
 2. Průměrná částka jednoho návštěvníka je 2500 rublů.
 3. Měsíční náklady na tetování salonu jsou v rozmezí 85 tisíc rublů.
 4. Čistý zisk činí 100 tisíc rublů.

Příklad finančního plánu pro kavárnu

Při plánování finančního modelu kavárny je třeba vzít v úvahu, že ziskovost bude záviset na umístění, cenách, kvalitě služby a poskytovaných službách.

Tabulka 3 - Ukazatele finanční efektivity kavárny za první rok

Zvažte příklad finančního modelu, kdy je k otevření kavárny 1 milion rublů. vlastní kapitál a 12 milionů půjček, které musí být vyplaceny v průběhu roku s úroky ve výši 18%. Předpověď se provádí na dva roky, protože projekt by měl být splacen za rok.

Finanční plán v podnikatelském projektu

Hlavním úkolem jakéhokoli podnikání je dosahovat zisk, ale nic není věnováno osobě bez jakýchkoli nákladů. Někdy výdaje nejsou pokryty příjmy z roku na rok a obchodní myšlenka neustále vyžaduje nové investice.

Ve většině případů se to nestává, protože štěstí "ztratilo zvyk usmívající se", pouze finanční plán (FP) nebyl dobře promyšlen nebo vůbec nevypracován. Někdy mohou malé úpravy včas výrazně změnit situaci.

Jaký je finanční plán? Jeho hlavní cíle a cíle

Jeho kompetentní složení umožňuje vypočítat rentabilitu podniku na několik let dopředu, sledovat odchylky od plánu a včas regulovat procesy činnosti, přilákat investory, věřitele a partnery.

S finančním plánováním jsou důležité nejen matematické výpočty, ale také schopnost předvídat a analyzovat. V podmínkách dnešní nestability dochází k neustálým změnám poptávky, tvrdší konkurenci, rostoucím cenám surovin, materiálů a energetických zdrojů. Všechny tyto nuance je třeba vzít v úvahu při přípravě OP, jinak nebude možné k němu přistupovat a samotný dokument bude zbytečný.

Primární cíl finanční plánování je kontrola parity příjmů a výdajů podniku, podporující příjem zisku.

K dosažení cíle Je nutné stanovit:

 1. Množství kapitálu potřebného k zajištění výroby.
 2. Zdroje financování.
 3. Seznam nezadatelných výdajů na vybavení, materiály, pronájem prostor, personální atrakce, reklama, zaplacení účtů a daní, atd.
 4. Podmínky maximalizace zisku a zajištění finanční udržitelnosti.
 5. Strategie pro dosažení investiční přitažlivosti podniku.
 6. Průběžné a konečné výsledky činností ve finančním plánu.

Hlavní úkol OP je vytvořit účinný mechanismus, který spravuje všechny finanční zdroje podniku a prokazuje investorům ziskovou perspektivu peněžních investic.

Sekce a jejich obsah

Byla zřízena legislativa Ruské federace tři formy finančního výkaznictví, jejíž přítomnost v obchodním plánu je povinná:

 1. Výkaz o peněžních tocích poskytuje příležitost zjistit, zda má organizace potřebnou částku hotovosti, aby splnila své současné závazky. Tento dokument obsahuje informace o všech finančních tocích společnosti, jinými slovy, ukazuje, odkud pocházejí finanční prostředky a jaké potřeby byly vynaloženy.
  Tato zpráva vám umožňuje kontrolovat finanční, investiční a provozní činnosti každého projektu:

 • Identifikujte nedostatek finančních prostředků v jedné nebo jiné fázi a okamžitě je vyloučíte (například pomocí půjčky). Současně bude možné pozastavit činnost firmy a najít si dlužníka s nejvýhodnějšími podmínkami.
 • Zjistěte nepřiměřené výdaje a způsoby, jak ušetřit peníze.
 • Spoléhat se na spolehlivé údaje v budoucnosti při přípravě zpráv a předpovědí.
 • Zajistěte potřebnou rezervu prostředků z důvodu vyšší moci (předčasné vypořádání zákazníků za přijaté produkty, selhání zařízení apod.)
 • Určete míru soběstačnosti podniku.

Někdy je takový finanční dokument sestaven na základě předpokládaných dat, což je poměrně komplikovaný proces. Zde musíte jasně vědět, kdy a odkud pocházejí peněžní příjmy, a v jakém směru budou použity.

 • Výkaz zisku a ztráty ukazuje finanční ziskovost podniku a ukazuje, jaká bude jeho ziskovost za určitou cenu. Tento dokument obsahuje informace o tržbách, výrobních nákladech, daních a poplatcích za služby atd. Na základě těchto údajů se vypočítá odhadovaný zisk.
  Díky této zprávě je možné stanovit nejvýnosnější směry činnosti firmy a zvýšit ziskovost. Pro výpočet předběžného výpočtu zisku a ztráty je nutné spoléhat na následující údaje:

  • Předpokládané prodeje.
  • Variabilní náklady při zohlednění růstu výroby.
  • Konstantní náklady po určitou dobu.

  Tato zpráva umožňuje identifikovat produkty se zvýšenou poptávkou a zvýšit její výrobu, stejně jako odmítnout vyrábět zboží, které není pro kupujícího zájem.

 • Zůstatek podniku je hlavní formou účetního výkaznictví, který se skládá ze dvou částí: aktiva a závazky. Majetky podniku jsou všechny jeho majetek v pevném ekvivalentu: budovy, doprava, vybavení atd. Zdroje získávání těchto hodnot: půjčky, investice, akcie atd. jsou zobrazeny v rozvaze organizace.
  Tento přehled umožňuje stanovit peněžní hodnotu firmy v určitý den. U investorů je srovnání současné bilance s předchozími vykazovacími obdobími indikátorem spolehlivosti a dynamiky vývoje společnosti. Rozvaha se sestavuje za první rok činnosti organizace měsíčně, ve druhém čtvrtletí, pro následující roky po dobu všech 12 měsíců.
 • Pouze komplexní studie všech tří zpráv poskytne objektivní posouzení finanční situace společnosti.

  Složení účetní závěrky je popsáno v tomto videu:

  Výpočet a analýza rizik

  Podnikání je vždy doprovázeno určitými riskantními situacemi, které je třeba předem předvídat a analyzovat. Kdo je předem varován, je ozbrojen - to je dobře známý fakt. Vypočítejte všechny negativní důsledky, snažte se jim vyhnout, nebo rychle najít cestu venku nepříjemné situace s minimálními ztrátami není snadný úkol.

  Pro každý směr podnikání jsou charakteristické specifických rizikových skupin, takže ve fázi plánování je velmi důležité určit jejich nejpravděpodobnější seznam pro konkrétní typ činnosti.

  Pro jasné vymezení všech možných negativních důsledků jsou rizika rozdělena na tři hlavní kategorie:

  1. Obchodní rizika vznikají v procesu vzájemného působení podniku s partnery, vnějším prostředím a jeho faktory:
   • Nižší poptávka po výrobcích z různých důvodů.
   • Vznik nových konkurentů.
   • Nespravedlivý postoj partnerů (nabídka nekvalitních surovin nebo vybavení, opožděné dodávky apod.).
   • Růst cen materiálů a komponent.
   • Zvýšení sazeb za určité služby: nájem, doprava, komunální, atd.
  2. Finanční rizika - je nedostatek očekávané ziskovosti a ztráty finanční stability podniku z následujících důvodů:
   • Růst pohledávek a nezaplacení (předčasné platby) protistranami přijatých produktů.
   • Zvýšení úrokových sazeb ze strany věřitelů.
   • Změny v legislativě, zvýšení daní atd.
   • Kolísání směnných kurzů (zejména by měly být zohledněny organizacemi pracujícími s dováženými surovinami a zařízením)
  3. Výroba. Důvody těchto rizik zahrnují:
   • Neschopnost a nespokojenost zaměstnanců (stávky, únosy a sabotáže).
   • Produkce vadných výrobků, nikoli profesionalita zaměstnanců.
   • Nedostatek potřebného vybavení, kontrola kvality. Porušení bezpečnosti, která přispívá k výskytu požárů, záplav, pracovních úrazů.

  Všechny výše uvedené faktory mohou zničit podnikání, jehož stavba byla vynaložena spousta peněz a úsilí. Vyhýbání se smutným důsledkům umožní preventivní opatření: pojištění majetku, sledování činností a stanovení cen konkurentů, vytvoření finanční rezervy na nepředvídané výdaje atd.

  Matematická gramotnost zde hraje ne nejdůležitější úlohu, je mnohem důležitější mít odbornou schopnost rozpoznat typ rizik a jejich zdroje, stejně jako minimalizovat ztráty a pravděpodobnost vzniku kritických situací.

  Výpočet ukazatelů výkonu

  K hlavnímu ukazatele výkonnosti podniky zahrnují: ziskovost, ziskovost, návratnost a potřebu dodatečného financování. Podle těchto kritérií je možné posoudit, který osud je připraven pro podnik, jeho spolehlivost a vyhlídky.

  K výpočtu těchto ukazatelů existuje řada jednoduchých vzorců, ale pouze skutečné hodnoty by měly být provozovány, jinak by všechny matematiky byly zbytečné "svárkové práce".

  Čistá současná hodnota (NPC nebo NPV). Jakýkoli příjem závisí na míře inflace, takže se vypočítá pomocí diskontní sazby.

  Přibližný výpočet po dobu tří let existence organizace:

  Pokud BHP = 0, společnost dosáhla TB (bod bez ztráty).

  Ziskovost podniku - ukazatel není tak jednoznačný jako příjem nebo výdaje. Tento ukazatel je často srovnáván s účinností (koeficient účinnosti). Akce mohou být jinak užitečné, stejně jako ziskovost podniku není určena jedním kritériem.

  Existují různé ukazatele ziskovosti: hlavní činnosti, aktiva, investice, fixní aktiva, produkty, tržby - opět vše závisí na mnohastranných aktivitách společnosti.

  V tomto případě je výpočet ziskovosti hlavní činnost podniku:

  Doba návratnosti se měří, samozřejmě, v jednotkách času, a ne v měně.

  Vzorec vypadá takto:

  Příklad: Investice do podnikání 100 000 rublů, průměrný měsíční příjem 12 000 rublů. Celkem: CO = 100 000/12 000 = 8,33 měsíců. To znamená, že za devět měsíců podnik zaplatí své dluhy a začne vytvářet příjmy. (Zde můžete vypočítat své vlastní náklady, pokud je to půjčka, je třeba vzít v úvahu úrokovou sazbu ve výši 100 tisíc + roční úroky).

  Analýza přijatých dat

  Analýza podnikatelského plánu je nutná vzhledem k několika klíčovým aspektům. Právě tento přístup nám umožní identifikovat nedostatky a zbavit se přesných úprav. Koneckonců, tato velkolepá práce může být opravena a neměla by být odepsána jako šrot.

  A tak, základy úspěšného finančního plánu:

  • Maximalizujte zisk při současném snížení nákladů.
  • Komplexní výpočet a pojištění možných rizik.
  • Sledování konkurenceschopnosti ve vztahu k podnikatelskému nápadu.
  • Dostupnost počátečního kapitálu a vlastního majetku (prostory, vozidla, zařízení).
  • Nápad by měl být skutečný, proveditelný a výrobek je v poptávce.
  • Předpokládané příjmy a výdaje by měly být doloženy na základě činnosti podobných podniků.

  Vyrobeno analýza musí potvrdit: pozitivní finanční výsledek podniku, minimální riziko se slibným ziskem. Zpočátku, ve finančním úspěchu, je nutné se ujistit, že podnikatel sám, a teprve potom přilákat investory. Nicméně riziko je vznešené, pánové!

  O analýze a interpretaci účetní závěrky naleznete následující video tutoriál:

  Finanční plán podnikatelského plánu

  Mezi všechny části obchodního plánu:

  Finanční část je zodpovědná za poskytnutí konsolidované měnové informace. Obecně platí, že všechny obchodní plány mohou být psány různými způsoby a podle různých požadavků. Jejich formát bude do značné míry záviset na cílech projektu, jeho rozsahu a hlavních charakteristikách. Stejné rozdíly mohou být také přítomny ve finančních částech těchto plánů, zpravidla lze proces psaní této kapitoly rozdělit do několika hlavních etap, a to:

  1. Standardy vypořádání;
  2. Všeobecné výrobní náklady;
  3. Odhad nákladů a výpočet nákladů na zboží nebo služby;
  4. Zpráva o hlavních finančních tocích;
  5. Výkaz zisku a ztráty;
  6. Přibližná finanční vyváženost projektu;
  7. Analýza klíčových finančních ukazatelů;
  8. Popis metody (metod) financování.

  Struktura finančního plánu podnikatelského plánu

  1. Vyrovnávací standardy

  V tomto odstavci je nutné identifikovat a popsat následující body:

  • Ceny, které budou uvedeny v obchodním plánu (trvalé, běžné, s daněmi nebo bez nich);
  • Systém zdanění, výše částky daně, podmínky její platby;
  • Termíny, které pokrývají obchodní plán (plánovací horizont). Obvykle je toto období přibližně tři roky: první rok je podrobněji popsán, rozdělen na měsíční období, zatímco následující roky jsou rozděleny do čtvrtletí.
  • Uvedení aktuální míry inflace, inflace za poslední roky. Účtování tohoto faktoru s ohledem na ceny spotřebního materiálu, surovin atd. - vše, co bude nutné zakoupit pro realizaci popsaného projektu.

  2. Obecné výrobní náklady.

  Údaje o platu korelují s dříve uvedenými informacemi v organizačních a výrobních plánech.

  Proměnné, situační náklady závisí na charakteristice výroby, zboží a služeb. Zde lze vzít v úvahu různé faktory, například sezónnost. Správné výpočty variabilních nákladů lze analyzovat pouze podle objemu výroby zboží nebo služeb a přibližných prodejních úrovní.

  Konstantní, pravidelné výdaje závisejí na jediné proměnné - době. Tyto náklady zahrnují výdaje na řízení podniku, marketing, podporu prostor, vybavení pro údržbu atd.

  3. Odhady nákladů a výpočet nákladů na zboží nebo služby

  Odhad nákladů (investiční náklady) je ve skutečnosti seznam nákladů, které budou muset vzniknout při realizaci projektu nastíněného v obchodním plánu. Tato položka by měla být popsána nejpodrobněji, neboť umožňuje stanovit finanční životaschopnost a efektivitu investic.

  Pokud obchodní projekt zahrnuje výrobu některých produktů, náklady na jeho organizaci a realizaci by měly být pokryty počátečním provozním kapitálem, který je také součástí investičních nákladů.

  Zdrojem těchto fondů může být například investice a například úvěrové fondy.

  Výrobní náklady jsou vypočítávány na základě informací o nákladech, mzdách, režijních nákladech apod. V takovém případě je třeba po určitou dobu (například měsíc nebo rok) zvážit celkové objemy výroby a prodejní úrovně.

  4. Zpráva o hlavních finančních tocích

  Tato položka obsahuje popis všech peněžních toků. Nepochybně, tato zpráva je jedním z nejdůležitějších částí finančního plánu, jak to má ukázat, že projekt bude finančně poskytnuty v jakékoliv fázi své činnosti a během projektu se nestane peněžní mezery.

  5. Výkaz zisku a ztráty

  V tomto odstavci se provádí finanční zhodnocení činnosti podniku, jsou popsány jeho výnosy, výdaje, zisky a ztráty.

  6. Finanční vyváženost projektu

  Chcete-li napsat tuto část, musíte připravit prognózu zůstatku na základě všech předchozích výpočtů nebo již dostupných přehledů (pokud podnik již funguje). Tato předpověď je také rozdělena na měsíce, první rok, čtvrtletí příštího roku a třetí rok provozu.

  7. Analýza finančních ukazatelů projektu

  Po vyvážení můžete analyzovat hlavní finanční ukazatele. Taková analýza se provádí po celou dobu realizace plánu, po níž jsou shrnuty výsledky týkající se finančních charakteristik projektu: jeho udržitelnost, solventnost, ziskovost, doba návratnosti, současná cena projektu.

  9. Popisy způsobů financování

  V tomto odstavci je třeba popsat způsob, jakým bude projekt implementován. Existuje několik druhů financování, jmenovitě akcií, leasingu a dluhů. Jako sponzor může stát stát ve formě dotací nebo půjček nebo soukromých investorů, což musí být uvedeno ve finanční části obchodního plánu.

  Ve stejném odstavci je třeba popsat proces půjčování a splácení půjčených peněz, uvádějící zdroje, částky, úrokové sazby a časový plán splácení dluhu.

  Je třeba zdůraznit, že finanční plán je nejdůležitější a složitější součástí podnikatelského plánu. Jakákoli chyba může vést k odmítnutí financování, a proto je lepší svěřit její sestavování kompetentní osobě. Pokud je však váš projekt jednoduchý a neznamená to například výrobu velkého množství zboží a jeho další implementaci, můžete ho sami sestavit.

  Další příklady finanční části obchodního plánu

  Chcete-li zjistit, jak by finanční část měla vypadat přesně pro vaši firmu, přejděte na příslušný obchodní plán kliknutím na níže uvedený odkaz nebo použijte vyhledávání:

  Finanční plán podnikatelského plánu: podrobný výpočet

  Finanční plán podnikatelského plánu: jak provádět výpočty pro analýzu finanční situace podniku + vzorce pro výpočet účinnosti tří fází výpočtu rizik.

  Podnikání by mělo přinést peníze. Toto je nepopsané pravidlo pro všechny podnikatele.

  Ale ne vždy dostaneme to, co chceme. Vzhledem k určitým okolnostem může úroveň příjmu prudce klesnout.

  Finanční plán podnikatelského záměru je zaměřen nejen na identifikaci děr v projektu, poskytuje příležitost k nápravě aktivity za 1 až 5 let.

  Jaký je finanční plán podnikatelského záměru?

  Abychom pochopili, jaká by měla být struktura této složky podnikání, pochopíme, jaký je finanční plán. Jaké cíle a cíle byste chtěli zlepšit svůj vlastní projekt.

  Finanční plán je prioritní sekcí jak pro nový podnik, tak pro veterány na trhu.
  Zobrazuje všechny aktivity v číslech, pomáhá zvýšit ziskovost a v případě potřeby přizpůsobuje rozvojové priority.

  Velmi nestabilní tržní síly odborníků v analýze podnikání věnovat pozornost nejen matematickým výpočtem potenciálních příjmů společností.

  Zohledňuje se úroveň poptávky a sociální složka oblasti působnosti, ve které probíhá její vývoj.

  Vysoká konkurence na trhu, neustálý růst cen surovin, vyčerpání zdrojů energie - to vše ovlivňuje ekonomickou složku rozvoje podnikání. Přinést obchod na novou úroveň pod vlivem všech těchto faktorů je velmi obtížné.

  Účel finančního plánu - udržovat pod kontrolou úroveň mezi ziskem a výdaji organizace tak, aby majitel byl vždy v černé.

  K dosažení pozitivních výsledků je třeba zjistit:

  • částku peněz na dodání surového procesu výroby bez ztráty kvality;
  • Jaké jsou vaše investiční možnosti a jak jsou ziskové?
  • seznam veškerých výdajů na materiál, platy zaměstnancům společnosti, reklamní společnost, komunální služby a další nuance, které je třeba zajistit;
  • Jak dosáhnout vysoké ziskovosti vašeho podnikatelského projektu;
  • nejlepší strategie a metody pro zvýšení investic;
  • předběžné výsledky společnosti po dobu delší než 2 roky.

  Výsledkem usilovné práce bude efektivní nástroj pro řízení investic, který investorům jasně vyjádří, kolik je vaše podnikání stabilní a výnosné.

  Povinné vykazování v sekcích finančního plánu pro podnikatelský plán

  Chcete-li správně předvídat finanční vývoj organizace, musíte stavět na současných ukazatelích - tato otázka je účetní.

  Prokázání všech nuancí ekonomické situace podniku pomůže 3 formám podávání zpráv. Budeme podrobněji diskutovat o každém z nich.

  Číslo formuláře 1. Pohyb finančních prostředků

  Na základě příkazu č. 11 Ministerstva financí Ruské federace je každá organizace, která provádí finanční činnosti, povinna prostřednictvím účetního oddělení každoročně podávat zprávy o pohybu finančních prostředků.

  Výjimkou jsou malé podnikatelské a neziskové organizace - jejich analýza činností může být provedena bez ní.

  Je téměř nemožné provést finanční plán podnikatelského plánu správně bez takového výkaznictví.

  Dokument zobrazuje pohyb peněžních toků v organizaci po určitou dobu - což je velmi důležité vědět pro analýzu stavu společnosti.

  • Nalézt díry ve financování a uzavřít je, aniž by se uchýlil k zastavení výroby;

  identifikovat výdaje, které jsou nadbytečné.

  Budou tedy mít další peníze, které mohou být směrovány správným směrem;

 • při prognóze v budoucnosti využívat spolehlivé informace o finanční situaci podniku;
 • předvídat dodatečné položky výdajů a předat jim část financování předem, aby se předešlo problémům v budoucnu;

  zjistěte, kolik se podnik vyplatí.

  Budete se moci rozhodnout, který směr bude prioritou pro příští 1-2 roky. Kde jsou potřebné další investice a co by mělo být pokryto vůbec.

 • Číslo formuláře 2. Příjmy a výdaje organizace

  Poskytuje možnost vidět potenciální ziskovost podniku při financování různých činností.

  Dokument určuje veškeré náklady na podnikání. Existují zjednodušené a úplné formy poskytování informací.

  Zjednodušený formulář obsahuje:

  • zisk bez DPH a spotřebních daní;
  • výdaje na technickou podporu podniku a náklady na zboží;
  • úroková sazba splatná daňovým orgánům a ostatní výdaje / příjmy organizace;
  • čistý výnos / ztráta za kalendářní rok.

  Při předložení úplného formuláře všem ostatním přidáte finanční výsledky z prodeje a daňových odpočtů, stejně jako závěrečná finanční zpráva.

  Účelem použití tohoto dokumentu při sestavování finančního plánu podnikatelského plánu je identifikovat potenciálně výnosné směry, které by se měly v budoucnu vyvíjet.

  Při navrhování prognózy zvažte:

  • možný objem prodeje zboží;
  • dodatečné výdaje na výrobu v důsledku volatility finančního trhu surovin a služeb;
  • součet fixních nákladů na výrobní složku.

  Výkaz bude identifikovat produkty s vysokou poptávkou a odstraní výrobu, kde je poptávka minimální, aby se zvýšil peněžní tok společnosti.

  Číslo formuláře 3. Celkový zůstatek

  Každý podnikatelský plán musí obsahovat informace o majetku a závazcích podniku.

  Majitel může podle vlastního posouzení posoudit celkový průběh případu na základě ukazatelů čistého příjmu a peněžního toku.

  Vyrábí se od 1 měsíce do 1 roku.

  Praxe ukázala, že čím častěji je analýza celkové bilance, tím snadnější je identifikovat problémy v podnikatelském plánu a eliminovat je v počáteční fázi.

  Součásti finanční zprávy:

  Aktiva - veškeré dostupné finanční prostředky, které může organizace podle svého uvážení disponovat.

  Pro větší viditelnost jsou distribuovány v závislosti na typu nebo umístění.

  Závazky - odrážejí zdroje, které vám umožní získat stejné aktiva.

  Je možné využít alokaci prostředků pro budoucí financování podniku.

  Zhruba řečeno, aktiva a pasiva jsou stejné ukazatele, ale v různých výkladech.

  Finanční plán nelze bez této zprávy upravit. Pomáhá předem sledovat a odstraňovat mezery v práci podniku.

  Integrovaný přístup ke studiu těchto tří zdrojů finančního stavu projektu pomůže posoudit průběh případu nestranně. Čísla nikdy neleží.

  Odhadovaná součást finančního plánu

  Po prozkoumání finančního stavu podniku je třeba analyzovat možná rizika a provést výpočty optimálních způsobů zisku v podnikání.

  Zde bychom měli rozdělit proces na 3 etapy, z nichž každá bude podrobněji zvážena níže.

  Krok 1. Účtování rizik ve finančním plánu podnikatelského plánu

  Riziko je ušlechtilou příčinou, ale není v podnikání. Vypracování finančního plánu je zaměřeno na prevenci nepříjemných situací.

  Vaším úkolem je zvážit všechny možné výsledky a zvolit cestu doprovázenou minimálními ztrátami peněz.

  Rizika jsou rozdělena sférou vlivu na 3 typy:

  1. Komerční - původ vztahů je s investory a obchodními partnery, stejně jako vliv environmentálních faktorů.

  Vnější faktory komerčních rizik:

  • pokles poptávky po produktech;
  • vznik nepředvídané hospodářské soutěže na trhu;
  • podvody ze strany obchodních partnerů (nízké kvalita surovin, přesun dodávky vybavení a zboží a další);
  • nesoulad cen za služby a technickou podporu obchodu.

  Nejedná se o celý seznam externích důvodů, které mohou ovlivnit projekt.

  Je třeba začít z oblasti činnosti organizace a individuálně přizpůsobit každému jednotlivému případu.

 • Finanční - nepředvídané položky výdajů v podnikání nebo příjem nezamýšlených zisků.

  Příčiny finančních rizik:

  • zpoždění platby produktů zákazníkem a jiné typy pohledávek;
  • zvýšení sazeb ze strany věřitelů;
  • inovace v legislativním systému, které vedou ke zvýšení cen za udržování podnikání;
  • měnové nestability na světovém trhu.

  Finanční rizika nám umožňují předvídat neočekávané ztráty v podnikání a předem chránit před úplným kolapsem.

 • Výroba - Změna režimu provozu podniku v důsledku nepředvídaných okolností.

  Příčiny výrobních rizik:

  • nekompetentnost pracovníků, akce protestů a stávky, které snižují časový plán práce podniku;
  • výroba nekvalitních výrobků vedoucích k poklesu počtu prodejů;
  • Výrobní proces postrádá takový bod, jako je kontrola kvality výrobku.

  Pokud se při sestavování finančního plánu nevěnujete těmto problémům, může podnik utrpět obrovské ztráty.

 • Aby se zabránilo takovýmto výsledkům, musí majitel podniknout preventivní opatření. Patří sem pojištění rizik, analýza činnosti konkurentů na trhu a akumulace rezervy na nepředvídané finanční výdaje.

  Etapa 2. Účinnost finančního plánu

  Důležitým krokem při vytváření finančního plánu. Ziskovost podniku a její návratnost jsou hlavními ukazateli efektivní aktivity na trhu.

  Analýza těchto aspektů umožní předvídat další vývoj podniku v následujícím roce.

  Podívejme se na ukazatele, které jsou nejdůležitější při přípravě finančního plánu:

  Čistá současná hodnota (NPV) - částka očekávaného zisku z výpočtu hodnoty produktu v současné době.

  Proč je nutné tento ukazatel vypočítat?

  Diskontovaný příjem ukazuje potenciální návratnost investic do podnikání s očekáváním 1-2 čtvrtletí dopředu.

  Důvody změny NPV:

  • investice přinášejí předpokládaný zisk;
  • inflace;
  • rizika ztráty investice.

  Pokud výpočty ukazují hodnotu "0", dosáhli jste bodu bez ztráty.

  Ziskovost podnikání je komplexním ukazatelem finanční výkonnosti.
  Koncept ukazuje majiteli, jak úspěšný je jeho podnikání a zda přináší stabilní příjem.

  Je-li hodnota záporná, vaše firma utrpí ztráty.

  Ukazatele ziskovosti jsou rozděleny do dvou skupin:

  1. Prodejní poměr - procento příjmů z každé měnové jednotky.

  Indikátor poskytuje představu o správnosti cenové politiky podniku a schopnosti kontrolovat náklady.

 • Rentabilita aktiv - relativní význam výkonu.

  Umožňuje vidět možnost získání zisků z podniku.

 • Finanční plán podnikatelského plánu by měl stanovit opatření ke zvýšení indexu ziskovosti prostřednictvím organizačních a finančních postupů.

  Doba návratnosti je časovým ukazatelem doby plné návratnosti peněz investovaných do podnikání.

  Na základě této hodnoty si investoři vybírají obchodní projekty, které umožňují splácet vložené peníze v nejkratším možném čase a přistupovat k přímému zisku.

  Zdůrazňuje jednoduchou a dynamickou návratnost projektu.

  V prvním případě je to doba, za kterou investor obdrží zpět investované peníze.

  Dynamickým ukazatelem se berou v úvahu údaje o hodnotě peněz v závislosti na inflační prahové hodnotě po celou dobu.

  Dynamický indikátor je vždy vyšší než jednoduchá doba návratnosti.

  Níže uvedená tabulka ukazuje vzorce pro výpočet 3 klíčových ukazatelů výkonnosti, které budou vyžadovány při přípravě finančního plánu pro podnikatelský plán: