Nejčastější dotazy k opravám kol

OBECNÉ PRAVIDLA PRO PRODEJ A VRÁTENÍ LETECKÝCH VSTUPENKŮ

· Cestovní lístek je vystaven na základě dokladů totožnosti cestujícího. Takové dokumenty zahrnují:

- Pasy občana s uvedením občanství, platný vzorek

- Všeobecný cizí pas

- Vojenská vstupenka pro strážníky, kadety, kadety, pokud máte cestovní lístek nebo cestovní doklad s uvedením itineráře

- Povolení k pobytu pro osoby bez státní příslušnosti a politické přistěhovalce

- Osvědčení o narození (pro osoby mladší 14 let) s razítkem o státním občanství

- Osvědčení o osvobození od daně (pro osoby propuštěné z míst odnětí svobody až po místo jejich pobytu)

· Pro odeslání cestujících na volných místech, která byla před odletem letadla odhalena, je povoleno prodávat letenky "za přistání".

· Cestovní doklad je dokladem smlouvy o přepravě mezi dopravcem a cestujícím, jehož jméno je uvedeno na jízdenku. Podmínky smlouvy obsažené v jízdenku jsou shrnutím řady ustanovení o podmínkách přepravy.

· Cestující má právo být přepravován letem, pokud předloží platnou jízdenku a vystavil jízdenku v souladu s pravidly dopravce.

· Vstupenka není přenosná. Je-li lístek předložen někým, ne osoba uvedená v letence cestujícího není dovoleno létat, o vrácení nevyužitého jízdného se provádí v souladu s pravidly majitele jízdenky nebo jakékoli osobě, pokud má ověřenou plnou mocí.

· Letenka je platná pro přepravu do jednoho roku, pokud doba platnosti jízdenky není omezena na přepravce.

· Pokud občan nemůže létat během doby letu kvůli zavinění přepravce:

- zrušení přistání na mezilehlém letišti, nezbytné pro cestující;

- porušení spojovacích letů pro cestující s transplantací;

- nahrazení třídy služby;

- Neposkytnutí místa rezervovaného předem,

doba platnosti takového cestovního lístku je prodloužena na první let přepravce, který má místa ve třídě služby uvedené na lístku.

· Doba platnosti letu nebo letu může Dopravce prodloužit, pokud se odjezd cestujícího neuskutečnil kvůli jeho nemoci nebo nemoci blízkých příbuzných, kteří s ním při předložení příslušných lékařských dokladů žili. Období, na které lze lístek prodloužit, je stanoveno v Pravidlech.

· Název přepravce lze v jízdním dokladu snížit pomocí symbolů v abecední a digitální podobě.

2. CENY A POPLATKY

· Tarify se vztahují pouze na přepravu z letiště místa odjezdu na letiště určení. Tato sazba nezahrnuje pozemní dopravu mezi letišti, letištním terminálem a městským terminálem, s výjimkou případů, kdy je prováděna dopravcem bez účtování dodatečného poplatku.

· Efektivní tarify jsou tarify zveřejněné dopravcem nebo vypočtené v souladu s pravidly dopravce. Současným tarifem je tarif za letu (lety) platný v den zahájení přepravy. Pokud není zaplacená částka platnou tarifou, rozdíl je placen cestujícím nebo v některých případech podle pravidel je dopravcem uhrazen.

· Tarify se vztahují pouze na publikované trasy.

· Jakákoli daň nebo poplatek stanovený státem nebo jinými orgány, pokud jde o cestujícího, nebo obdržení jakýchkoli služeb cestujícím, jim je vypláceno nad tarif.

3. REZERVACE

· Rezervace je zrušena, pokud cestující nezaplatil za jízdenku ve lhůtě stanovené dopravcem nebo jeho pověřeným zástupcem.

· Cestující musí dopravci nebo agentovi poskytnout osobní údaje pro rezervaci a příjem doplňkových služeb, které jsou důvěrnými informacemi a nejsou dopravcem nebo jeho zástupcem zveřejněny.

· Při rezervaci platí, že po potvrzení rezervace je cestujícím zaručeno místo ve vhodné třídě služeb, cestujícím je při příjezdu poskytnuto určité místo.

4. REGISTRACE

· Cestující musí dorazit na místo registrace a nástupu na palubu, které zřídil provozovatel přepravce před odletem letu, aby provedl nezbytné úřední formality a postupy týkající se odjezdu.

· Pokud cestující je pozdě, aby se dospělo k registraci až v nastaveném čase přišla nebo nedostatečně zdokumentovány a byl odstraněn při registraci nebo inspekce, musí dopravce neodpovídá cestujícímu za škodu a náklady vyplývající z nedodržování stanovených pravidel cestujícího.

5. VADY A OMEZENÍ DOPRAVY

· Dopravce může z bezpečnostních důvodů odmítnout přepravu jakéhokoli cestujícího nebo jeho zavazadla, nebo pokud na základě bezpečnostních opatření dopravce rozhodne, že:

- odmítnutí je nezbytné pro dodržování zákonů, pravidel, předpisů a předpisů státu na cestě cestujícího;

- chování, věk, stav cestujícího vyžadují zvláštní pomoc nebo způsobují nepříjemnosti pro sebe nebo jiné cestující;

- let je spojen s nebezpečím nebo rizikem pro cestující, jeho majetek nebo jiné osoby;

- odmítnutí je nezbytné, protože cestující porušil pokyny dopravce, odmítl projít inspekcí, nezaplatil současnou sazbu, poplatky, daně nebo přepravní doklady k dispozici, zařízené s narušena získal nelegálně, známý jako odcizení nebo ztráty, jakož i, které obsahují opravy a poškození.

· Doprava dětí bez doprovodu, těhotných žen a pacientů probíhá na základě předchozí dohody s dopravcem v souladu s přepravními předpisy.

6. BATOŽINY

· Cestující by neměl zahrnovat do své zavazadla:

- předměty, které mohou představovat hrozbu pro letadlo, osoby a majetek na palubě letadla;

- předměty, jejichž přeprava je zakázána současnými pravidly, zákonem, předpisy jednotlivých států na cestě cestujícího;

- objekty, které nespadají do velikosti, hmotnosti, vlastností;

- živá zvířata, jejichž přeprava je upravena zvláštními pravidly;

- peníze, šperky, peněžní závazky, cenné a obchodní doklady, osobní doklady;

- Střelné zbraně, munice, starověké zbraně, zbraně pro sportovní akce, lov, jejichž přeprava probíhá podle zvláštních pravidel.

· Dopravce má právo odmítnout přepravu předmětů, které jsou zakázány k přepravě nebo které nesplňují pravidla přepravce.

· Dopravce může odmítnout zapsání zavazadla, pokud není zavazadla zabalena a její zajištění není zajištěno při běžném zacházení s zavazadly.

· Dopravce má právo na osobní prohlídku cestujícího nebo jeho zavazadla, pokud má nezbytné důvody a odmítne přepravu.

· Po registraci, veškeré odpovědnosti za bezpečnost, dodávku a bezporuchovost zavazadla převezme dopravce.

· Volná zavazadla jsou stanovena dopravcem a závisí na druhu letadla a druhu služby.

· Hmotnost zavazadel převyšující stanovenou sazbu volné dopravy je placena cestujícím v sazbě registrované dopravcem.

· Cestující má právo vydat zavazadlo s deklarovanou hodnotou vyšší než stávající limity odpovědnosti dopravce a musí uhradit poplatek za deklarovanou hodnotu odpovídající Pravidlům.

Veshi, přepravovaný v kabině letadla, jehož hmotnost nepřesahuje 5 kg, se vztahuje k příruční zavazadle a je umístěna pod sedačkou židle nebo v uzavřeném prostoru.

· Položky, u kterých se doprava nevztahuje na bezplatnou přepravní normu, přepravovaná v kabině letadla (hudební nástroje, sportovní vybavení) se platí podle stanovených sazeb pro skutečnou hmotnost.

· Zavazadlo, které dopravce zaevidoval ve stanoveném pořádku v místě určení, je cestujícímu vystaveno po předložení kazetového listu získaného při registraci. Pokud je ztracena, identifikace zavazadel se provádí jiným způsobem v souladu s pravidly dopravce.

· Na přepravu zvířat se nevztahují pravidla volné dopravy. Platba za jejich přepravu se provádí za skutečnou hmotnost zvířete s kontejnerem a krmivem. Průvodci psem doprovázejícími slepce nebo špatně vidí lidi jsou přepravovány zdarma.

7. PLÁN LETŮ.

· Dopravce musí vynaložit veškeré úsilí na rychlé doručení cestujícího a jeho zavazadel do místa určení v souladu s časovým rozvrhem platným v den cesty.

· V případě zpoždění nebo zrušení dopravce letu pro cestující je povinen zaslat do svých dalších linkách nebo přijmout veškerá nezbytná opatření, aby poslat cestující do cíle změněných letech trasy ostatních dopravců v souladu se všemi potřebnými formalit registrace takového převodu na nosiči bez celních přirážek a poplatků pro cestující.

8. ZRUŠENÍ DOPRAVY

· Lístku může cestující předložit k vrácení částky za částečně nebo zcela nevyužitou dopravu:

- před zahájením přepravy

- během doby platnosti jízdenky

- do 15 dnů po skončení jízdenky expirace za letu, je-li jízdenka nebyla použita jako zdraví cestujícího nebo zdraví cestujícího příbuzní žijící s nimi společně v přítomnosti lékařské dokumentaci potvrzující fakt onemocnění (certifikát, zdravotní osvědčení), pokud je povoleno pravidla Carrier

- v době platnosti jízdenky podle podmínek uplatňování sazebníku (UPT)

· Náhrady za nevyužité jízdenky je vyrobena v agentuře, kde byla přeprava původně prodán osobě, na kterou byla letenka vydána po předložení dokladu totožnosti majitele vstupenky. K jiné osobě je vrácení peněz provedeno pouze prostřednictvím notářské pověření od vlastníka.

· Změna podmínek přepravy (výměna jízdenek) je možná v každé agentuře, která podléhá určitým omezením:

- změny jsou povoleny předpisy letecké společnosti

- při výměně jízdenky se Carrier nezmění

- změny nejsou v rozporu s omezeními způsobu platby a dalšími omezeními stanovenými v pravidlech uplatňování sazebníku vyměněného lístku

· Cestující si musí vzpomenout, že podmínky pro uplatnění některých preferenčních tarifů mohou vyloučit možnost vrácení jízdenky a získání nevyužitých částek nebo jejich části. Za přítomnosti těchto omezení pokladník na obálce jízdenky cestujícího opatří razítko "S pravidly pro uplatnění preferenčního tarifu je seznámena", pod kterým je cestující povinen podepsat a datovat. Vypršení platnosti uvedené doby platnosti jízdenky nezbavuje cestujícího právo uplatnit nároky a nároky vůči dopravci v souladu s požadavky leteckého kodexu Ruské federace.

· Při vracení nebo výměně jízdenky může být na žádost cestujícího vystaven doklad o zavedeném typu, který potvrdí výměnu nebo vrácení.

· Pokud dopravce není schopen zajistit přepravu v souladu se smlouvou, dopravce vyplácí náhradu v souladu s platnými pravidly.

Dopravce má právo zaplatit náhradu osobě uvedenou na jízdence nebo zaplatil přepravu za poskytnutí příslušných důkazů.

Platba odškodného dopravcem na cestujícího uvolňuje dopravce z další odpovědnosti vůči němu.

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

· Dopravce odpovídá za poškození cestujícího nebo za poškození jeho zapsané zavazadla, pokud je tato škoda způsobena nedbalostí ze strany dopravce. Odpovědnost je určena rozhodným právem vztahujícím se k tomuto případu.

· Odpovědnost dopravce za každého cestujícího za smrt, úraz nebo zranění je omezena na částku stanovenou v platném právu.

· Dopravce nenese odpovědnost za škody na neregistrovaných zavazadlech a nedodržení zákonů, předpisů, objednávek, požadavků na přepravu do místa určení cestujícím.

· Dopravce není zodpovědný za škody na předmětech zakázaných pro přepravu jako zapsaná zavazadla a zahrnuje cestující v jejich zavazadlech.

· Celková částka, kterou lze získat od přepravce, nesmí překročit výši limitu odpovědnosti dopravce.

10. CHARAKTERISTIKY DOPRAVY

· Pokud jde o pravidla vztahující se na leteckou dopravu, cestující může požádat jakéhokoli úředníka spojeného se službami pro cestující.

· Doprava dětí do 2 let věku v Ruské federaci je bezplatná, aniž by bylo poskytnuto samostatné místo a je vystaveno formulářem pro leteckou přepravu cestujících.

· Čas odjezdu letadla a začátek registrace v letenkách je vyznačen místním dopravcem.

· Dospělý může nosit jedno dítě zdarma před 2 roky věku.

· Preferenční tarify jsou stanoveny přímo dopravcem provádějícím tuto plavbu.

· Letecky s otevřeným datem odjezdu z místa převozu nebo zpětného odletu jsou zpracovány, pokud pravidla přepravce umožňují, aby byl tento prodej na určitém tarifu.

Kdo a kolik se při prodeji vstupenek rozvinul?

TCH a konsolidátory vyměňují nároky

Zajímavé pro cestující v letecké dopravě se téma objevilo v rámci konfliktu mezi Dopravním zúčtovacím centrem (TCH) a velkými konsolidátory trhu s lístky. Je známo, že zprostředkovatel v oblasti prodeje dopravy téměř vždy účtuje od kupujícího poplatek za službu, neboť nyní nemůžete provést provizi agentury od leteckých společností. Ale zde částka této sbírky je skrytá od klienta, jsou zašifrovány v dokladu o itineráři. To znamená, že někdy ani nevíme, kolik ve skutečnosti existuje letenka, kterou jsme koupili, ale kolik prodejců bylo likvidováno shora. Jak mohu zjistit?

Kdo nejprve začal

První z nich vznesla toto téma Dopravní zúčtovací dům, když v červenci zablokoval "Portbile" a uvedl, že v tomto rezervačním systému byly nesprávně vydány přepravní doklady. Zejména jsou do účtů směrování přidávány další poplatky. Koncem srpna přestala společnost TCH spolupracovat s dalším významným agentem, Alliance Travel. Odůvodnění je podobné.

Obě společnosti odmítnou tyto poplatky a tvrdí, že dodržují všechna pravidla a předpisy. Na TCH je položena protihodnota. "Proč to převyšuje přepravní poplatek vložením tzv. ZZ poplatku do letenka? Uvedená sazba není registrována dopravci, činí 185 rublů z každého segmentu a jde na příjmy TCH, "- říká zejména, Tatiana Mehedová, generální ředitel Alliance Travel.

Segment je součástí letecké trasy, která zahrnuje jeden přímý nepřetržitý let. Podle toho, pokud si zakoupíte jízdenku tam a zpátky nebo létat někde s doktem, pak to jsou dva segmenty a TCH v tomto případě obviní ve prospěch 370 rublů. BSP - mezinárodní clearingový systém, soutěžitel TCH, - neexistuje žádná taková praxe, získává se jiným způsobem, zaplatí si od samotných leteckých dopravců poplatek. A obecně platí, že ZZ daňové sazby praktiky pouze TCH, odborníci říkají tržní lístek.

A jaký je zločin?

Jsou společnosti zapojeny do provádění letecké dopravy, nemají právo účtovat poplatky zákazníkům?

Mají-li služby cestujícím. Dělá to komora, to je otázka. Odborníci si nejsou jisti.

To je přesně látka může účtovat klientovi poplatek za služby, ale - na rozdíl od nákladní spotřebiteli účtovány věděl, kolik zaplatí na zprostředkovatele. To znamená, že všechny podvádění by měly být buď vydány se zvláštním potvrzením, nebo se objeví v lístku samostatně po tečkované čáře. A v těle obdržení podle federálních předpisů v oblasti letectví může znamenat pouze tarif pro přepravu, plus daně a poplatky od leteckých společností, například za pohonné hmoty, poplatky za vzlet, přistání a údržby letadel, daní, místních samospráv, poplatky za bezpečnost, pojištění poplatků. To je výsledek konečného tarifu. Nemůžete přidávat další jezevčíky Z nebo Y.

Ale to je asi jako v cestovním ruchu - nikdo nechce ukázat klientovi, jak moc si vydělává. A protože cestovní doklad je dokladem, který může každý školák vytvořit, pak na trhu vstupenek mnoho skutečně využívá. Například zvýšit sazby nebo poplatky za výši jejich podvádění.

To je v tomto TCH a konsolidátoři jsou navzájem obviňováni. Vipservice Holding, která vlastní "Portfolio", stejně jako společnost Alliance Travel, prohlašují, že ve svých společnostech nikdy nezmění příjmy z letenek. „Pokud tato praxe jeden z našich podřízených agentů, snažíme se zjistit takové skutečnosti, a okamžitě ukončit spolupráci s takovým partnerem,“ - říká generální ředitel Vipservisa Dmitry Gorin.

TCH se k této otázce nedomnívá. Editorial HotLine.travel zpět na začátku srpna poslal tiskové služby Komory na příslušnou žádost, ale dosud nebyla přijata odpověď. Ale tento problém aktivně diskutují odpůrci komory. Mezi nimi zejména "Vnukovo Transagency", přidružený k stejnojmennému letišti. TCH nedávno popřela tuto akreditaci agenta, v souvislosti s níž proti ní podal žalobu. Ale toto je samostatné téma. Co se týče poplatků ZZ, CEO „Transagentstvo Vnukovo“ říká Eugene Minyazev: „Umísťování poplatky nejste registrovaný letecká společnost v přepravního listu - porušení občanského zákoníku Ruské federace, ruské letecké Kodexu nařízeních pro tvorbu a uplatňování tarifů pro pravidelnou leteckou dopravu a obecných pravidel létání osobní doprava ".

Spotřebitelé se obávají

Mezitím se konflikt stává novým. Skupina cestujících poslala Ministerstvo dopravy a Rospotrebnadzor že je oprávněné účtovat poplatek ZZ za letenky na dotovaných trasách. To znamená, že s preferenčními kategoriemi občanů. To je již sociálně významná otázka a může vést k rozsáhlému řízení na státní úrovni.

Ale zpět k tématu podvádění letenek. Řekněme, že si objednejte zásilku - jak víte, kdo a kolik ji získalo? Existují speciální vyhledávače, které obsahují informace o nákladech na dopravu (tarifa + daně a poplatky samotných leteckých společností) podle čísla rezervace a jména cestujícího. Snadnější je volat call centrum letecké společnosti. Časem budou tyto informace k dispozici online. Například, Aeroflot doslovně 12. září oznámila, že na svých internetových stránkách jsou cestujícím k dispozici taková možnost jako kontrola stavu rezervace s podrobnostmi o nákladech na letenku. V případě nesprávného zápisu potvrzení o trase se od vnitrostátního dopravce žádá, aby ohlásil - zřejmě plánuje uložit sankce pro "amatérské" dokumenty.