Daňový systém České republiky

Česká daňová soustava je podobná zdanění ostatních evropských zemí. V České republice jsou vybírány následující daně: DPH, daň z příjmů, daň z nemovitosti, silniční daň, daň z nemovitosti, darovací a dědická daň, spotřební daň, daň z převodu a ekologická daň. Každá daň je upravena zvláštním zákonem. Ministerstvo financí a jeho podřízené orgány jsou odpovědné za výběr daní.

Daňový systém fungující v České republice je plně v souladu se zásadami fiskální politiky tržního hospodářství. Sleduje poskytování flexibilního propojení příjmů a výdajů státního rozpočtu s vývojem hrubého domácího produktu, vytvářením rovných podmínek hospodářské soutěže, podporou sociálně užitkové podnikatelské činnosti a sleduje cíl přiblížení českého daňového systému k systému EU.

Vlastnosti českého daňového systému

Zákony, které tvoří základ české daňové legislativy, byly podstatně revidovány v průběhu roku 1998. Zejména sazba daně z příjmů právnických osob se změnila z 39% na 15% a od 1. ledna 2010 dosáhla 15%, prahové hodnoty nezdanitelných příjmů se zvýšily, část o vrácení DPH cizincům byla znovu vytvořena. V této části uvádíme základní údaje o daních fyzických a právnických osob, které dnes v České republice existují.

V souvislosti se vstupem České republiky do EU, daňový systém v České republice je v současné době prochází zásadní změny ve směru sjednocení s daňovým zákonům sjednocené Evropy: je to postupné snižování daně z příjmu právnických osob z 31% na 19% v roce 2010 (2004 - 28%, 2005 - 26%, 2006 - 24%, 2007 - 24%, 2008 - 21%, 2009 - 20%, 2010 - 19%), je možnost odepsat ztráty z minulých let a tudíž možnost snížit zdanitelný zisk na příštích 5 let (do roku 2004 - 7 let), zvýšení není povoleno tý nejmenší děti s 23.520 kroons na 24.840 korunách za rok, atd

Česká republika je legálně demokratický stát s tržním hospodářstvím a daňový systém České republiky je v souladu s těmito zásadami.

Navzdory skutečnosti, že téměř všechny evropské země usilují o jednotu zákonů a integraci v oblastech hospodářské a sociální politiky, daňové systémy evropských států se v jednotě neodlišují.

Systém zahrnuje následující daně:

Daň z přidané hodnoty

Tato daň byla zavedena v České republice od 1. ledna 1993 (zákon č. 588/1992 Sb. A následné změny). Tato daň je vybírána z tuzemských aktivit, dováženého zboží a nepravidelné mezinárodní autobusové dopravy cestujících, kterou provádí zahraniční dopravní společnost v České republice. Povinnými plátci jsou osoby s bydlištěm v České republice, v jejichž prospěch je tato činnost vykonávána, a při dovozu zboží - osob, pro které by měl být zboží vynechán. V případě nepravidelných autobusových přeprav v rámci země platí daň zahraniční dopravní organizace.

Zdanění podléhá fyzickým i právnickým osobám. Nejsou-li v zákoně žádné zvláštní výhrady, všechny osoby dotčené tímto zákonem jsou povinny platit daň z přidané hodnoty, jejíž obrat za další tři následující měsíce překročil částku 750 tisíc korun. Předmětem zdanění jsou všechny typy zákonem poskytovaných činností, které se provádějí bezplatně a bez náhrady, včetně přirozeného plnění uvnitř země. Při dovozu zboží pro zdanění platí ustanovení celních předpisů, pokud zákon nestanoví jinak. Povinnost zaplatit daň při dovozu zboží vzniká ode dne vzniku celního dluhu. Pokud je tento výrobek osvobozen od placení cla, jsou osvobozeny od DPH.

Vývoz zboží do zahraničí, uskutečněný plátcem, je osvobozen od daně. Základní sazba daně z přidané hodnoty činí 22%. Produkty popsané ve zvláštních seznamech, podléhají zdanění ve výši 5% (např energie, některých druhů potravin, minerálních olejů, některých službách).Zakon současně obsahuje seznam výrobků (zboží a služeb), na které přidaná hodnota není použita daň ( poštovní služby, lékařská péče, převod a pronájem pozemků, nájemné atd.).

Daň na spotřební zboží (spotřební daně)

Vybírání této daně se řídí zákonem o spotřebních daních č. 587/1992 Sb. Tento zákon stanoví podmínky pro zdanění uhlovodíkových paliv a olejů, alkoholu a výrobků z něj, piva, vína a tabákových výrobků. Plátce této daně jsou všechny právnické a fyzické osoby vyrábějící, vývozu nebo dovozu výše uvedených produktů, stejně jako těch, které fungují s výše komodity, za předpokladu, že pracují se zbožím, na kterém daň nebyla vyplacena předchozím vlastníkem zboží. Spotřební zboží podléhá zdanění jednorázově.

Povinnost plátce k zaplacení spotřební daně vzniká dnem, kdy je zboží doručeno ze skladu výrobce při vývozu - v den vzniku celního dluhu. V souladu se zákonem, výpočet a vyplácení daňového poplatníka je povinen provést své vlastní (s výjimkou cigaret, kde je výpočet daně se daňový úřad).Platelschik nárok na vrácení daně zaplacené v případě potvrzení celního úřadu vývozu zboží, stejně jako v případě prodeje dováženého zboží. U kterého je daň zaplacena, jiné osobě. Právo na vrácení zaplacené daně je uchováno po dobu 6 měsíců od posledního dne měsíce, v němž vzniklo právo na vrácení daně. Hospodářský subjekt, v jehož činnosti vznikl povinnost platit a právo na vrácení zaplacené daně, je povinen podat daňové přiznání. Daňové přiznání se daňovému úřadu podává měsíčně až do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikla daňová povinnost. V případě, že výše daně přesahuje 5 milionů korun, je plátce od příštího měsíce povinen provést zálohy na daň ve formě pevných částek denně.

Konečnou etapou ročních finančních a ekonomických činností firmy je příprava a předkládání výroční zprávy a daňového přiznání daňovému orgánu.

Stejně jako ve většině zemí s vysoce rozvinutými ekonomikami, česká daňová daňový systém shromažďování těžiště přesune do oblasti nepřímých daní (DPH, daně z spotřebního zboží, cla), av důsledku začlenění role povinnosti v rámci nepřímých daní snížen.

Pro každého podnikatele, který zahájil podnikání v České republice, který vydal povolení k pobytu v této zemi, budou zajímavé a užitečné informace o daňové legislativě České republiky. To vám umožní správně vytvářet účetní a daňové plánování. Daňové plánování pomůže využít legitimní metody ke snížení daňových plateb, v praxi uplatní daňové úlevy stanovené legislativou země a obratně využijí územní rozdíly v daních.

Zákony, které tvoří základ české daňové legislativy, byly podstatně revidovány v průběhu roku 1998. Zejména sazba daně z příjmů právnických osob se změnil z 39% na 35% a od 1. ledna 2000 to bylo 31%, zvýšit práh nezdanitelného příjmu znovu vytvořen oddíl o vrácení DPH cizincům. V této části uvádíme základní údaje o daních fyzických a právnických osob, které dnes v České republice existují.

Česká republika je právně demokratický stát s tržním hospodářstvím a daňový systém České republiky je v souladu s těmito zásadami

Daň z příjmů fyzických osob je vybírána z následujících příjmů:

 1. příjem z mzdové práce a obsah práce;
 2. příjmy z podnikatelských nebo jiných nezávislých činností generujících příjmy;
 3. příjmy z kapitálu;
 4. příjmy z pronájmu;
 5. ostatní příjmy.

Daň z příjmů fyzických osob (daň z příjmů)

Jednotlivec je v České republice uznán jako osoba podléhající zdanění, pokud má jeho rezident - povolení k trvalému pobytu nebo bydliště v České republice po dobu delší než 183 dní po dobu 12 měsíců. Jednotlivci podávají daňové přiznání individuálně, společné podání prohlášení manželů nebo partnerů není povoleno.

Základem zdanění mohou být různé typy příjmů: získané v důsledku zaměstnání; v důsledku podnikatelské činnosti, kapitálových zisků, výnosů z převodu aktiv na pronájem a dalších.

Je třeba mít na paměti, že základem pro zadržení daní pro jakýkoli typ příjmu (s výjimkou mezd) je hrubý zisk snížený o náklady vzniklé v důsledku jeho obdržení. To znamená, že celkový zdanitelný základ lze snížit vykázáním výdajů například z podnikatelské činnosti nebo leasingu majetku (nemovitostí).

Sazba daně je 15%. Pokud je roční příjem příjmů (z platu nebo podnikatelské činnosti) 48krát vyšší než průměrná mzda (což je více než 1,2 mil. Kč), použije se dodatečná sazba daně ve výši 7%.

Zachování v sociálních fondech (sociální zabezpečení pracovníků)

11% hrubého důchodu (4,5% pro zdravotní pojištění, 6,5% - pro penzijní fond) je z platu zaměstnance odečteno.

Soukromí podnikatelé platí 42,7% svého příjmu (13,5% pro zdravotní pojištění, 28% pro penzijní fond a 1,2% pro fond nezaměstnanosti). Pro ně je poskytována zvláštní "posudková základna", která se rovná 50% výše výnosu.

Daně v České republice pro právnické osoby

DPH je nám podmíněně uvedena v článku daně pro právnické osoby, ale jejími konečnými plátci jsou často fyzické osoby. Tato daň vzniká při prodeji zboží a poskytování služeb. V České republice je DPH na dovezené zboží vybírána ve stejných sazbách jako u domácího zboží. Vývoz zboží mimo území České republiky nepodléhá DPH.

V České republice existují 4 typy sazeb DPH: Standardní sazba je 21%, snížená sazba je 15%, snížená sazba činí 10% (a platí pro dodávku určitých kategorií zboží) a nulová sazba je 0%.

Registrace jako plátce DPH v České republice je nezbytná pro společnosti, jejichž tržby přesahují 1 milion korun za 12 po sobě jdoucích měsíců. Zahraniční společnost se musí okamžitě zaregistrovat, jakmile vstoupí na český trh, což znamená, že pro ně neexistuje žádná prahová hodnota obratu. Existuje také zjednodušená forma registrace jako plátce DPH, zkouší se v případě práce v oblasti B2B (podnikání pro podnikání), nebo pokud nákupy z jiných států přesahují 326 000 Kč ročně.

Daň z příjmu právnických osob (CIT)

Tato daň platí společnosti, které jsou rezidenty České republiky. "Rezident" znamená společnost založenou nebo spravovanou z České republiky. Zbytkové společnosti v České republice podléhají dani na různé druhy příjmů získaných po celém světě. Na druhé straně nerezidenti podléhají dani z příjmu právnických osob pouze z příjmů českého původu.

Standardní sazba daně činí 19%. U kvalifikovaných investičních fondů se sazba daně sníží a činí 5%. Současně jsou penzijní fondy zdaněny sazbou 0%.

Platba daně z obecných důvodů se provádí před 1. dubnem roku následujícího po vykazovaném roce. V případě přípravy a předkládání zpráv specializovaným odborným pracovníkem může být lhůta pro podání žádosti zvýšena do 30. června.

Daň z dividend, úroků a kapitálových zisků

Dividendy vyplácené nerezidentovi jsou základem pro placení daně z příjmů v jedné výši: standardní (15%) nebo vyšší (35%). Zvýšená sazba se uplatní v případě, že peněžní prostředky přecházejí do států, ve kterých s Českou republikou neexistují žádné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Podle směrnice EU týkající se úpravy vztahů mateřské a dceřiných společností, dividend vyplácených českou společností, která je pod kontrolou mateřské společnosti se sídlem v jiném členském státě jsou osvobozeny od daně v případě, že rodič zachová alespoň 10% dceřinou po dobu nejméně 12 po sobě jdoucích měsíců. Tato výjimka se vztahuje také na dividendy vyplácené mateřské společnosti z Islandu, Norska nebo Švýcarska.

Daň z úroků, licenčních poplatků a leasingu

Daňové sazby z přijatých úroků a licenčních poplatků jsou stejné jako u dividend, tj. 15% a 35%, charakteristiky uplatňování zvýšené sazby se shodují.

Daňoví poplatníci z členských států EU nebo Společný hospodářský prostor mohou na konci roku podat daňové přiznání k odečtení nákladů spojených s úhradou úroků nebo licenčních poplatků.

Stejné sazby platí i pro leasingové operace, avšak v případě přijetí movitého majetku k užívání, s výhradou jeho dalšího pořízení, sazba leasingové daně se sníží na 5%.

Daň z nemovitostí

Daně v České republice na nemovitosti jsou vybírány na základě použití staveb nebo pozemků. Jeho rozměry silně závisí na velikosti země a typu jejího povrchu. Především je nutné zaregistrovat vlastnictví nemovitostí, ke kterému dochází po akvizici.

Daň se platí každoročně. Daň je nezávisle vyčíslena daňovými orgány, po níž plátce obdrží potvrzení o zaplacení této daně.

Existuje také daň z převodu (prodeje) nemovitého majetku, tato daň platí také právnické osoby. Sazba této daně činí 4% z částky transakce.

Sociální zabezpečení zaměstnanců společnosti

Základem zdanitelného základu je hrubý (hrubý, před zdaněním) plat zaměstnance. Zaměstnavatel vyplácí 9% platu zaměstnance do státního fondu zdravotního pojištění. Zbývající fondy sociálního zabezpečení jsou vypláceny ve výši 25% hrubé mzdy zaměstnance. Celková výše sociálních příspěvků zaměstnavatele tedy činí 34%.

Silniční daň pro právnické osoby

Tato daň je zaplacena na úkor vlastnictví vozidla a jeho využití pro komerční účely. Výše daně závisí na druhu dopravy a objemu motoru (např. U osobních automobilů od 800 do 3000 m3, daň bude od 1200 do 4 200 Kč).

V souhrnu konstatujeme, že daňový systém České republiky je docela přijatelný, zejména věnovat pozornost daním v České republice jednotlivcům a podnikatelům. Navíc podle analýzy nejsou některé daně v České republice k dispozici (například daň z kolonky), jiné jsou směšné, zejména pokud jde o podnikání (silniční daň).

Daň z příjmů

Daň z příjmů právnických osob se vybírá z příjmů pocházejících ze zdrojů v České republice a ze zdrojů v zahraničí. Na druhé straně jsou plátci, kteří dlouhodobě pobývají na území České republiky, povinni platit pouze daň z příjmů získaných na jeho území. Předmětem daně jsou příjmy ze všech typů činností a nakládání s veškerým majetkem, pokud zákon nemá jiné přímé pokyny. Sazba daní z příjmů právnických osob činí 31%. U investičních, podílových a penzijních fondů je daňová sazba 25% z daňového základu, snížená o články stanovené zákonem. Ve všech případech se bilanční suma roční rozvahy nezahrnuje náklady: (. Ve školách, nemocnicích a podobně) penále, pokuty, fixní aktiva společnosti, ztráta větší než peníze získané v rámci pojištění, náklady na prezentaci, dary 2000 korunách.

Daň z přidané hodnoty je hlavní složkou daňového systému. Sazba daně z přidané hodnoty se liší v závislosti na typu činnosti - obchodu nebo poskytování služeb. Hlavní tarif je 22%, snížený tarif je 5%. Snížená sazba se uplatňuje, pokud je účtována DPH z příjmů ze služeb, z obchodu s potravinami, z lékařství. DPH se platí měsíčně při ročním obratu více než 10 000 000 korun a jednou čtvrtletí s obratem méně než 10 000 000 korun za rok.

Daně zaměstnanců (náklady společnosti)

Z platu zaměstnaného zaměstnance firma připisuje:

 • pro sociální pojištění - 8%,
 • na zdravotní pojištění - 4,5%,
 • daň z příjmu -15% nebo více.

Za přítomnosti motorového vozidla registrovaného ve společnosti platí společnost silniční daň - od 1 200 korun na 4 200 korun (800-3 000 krychlových cm), v závislosti na značce automobilu a objemu motoru.

Roční rozvaha společnosti musí být doručena do 31. března příštího roku se zpožděním do 31. dubna - pokuta 5000 korun a více. Zůstatek může být doručen do 31. června za předpokladu, že je připraven a předán daňovým specialistou, který má licenci, ale toto musí být před 31. březnem předáno daňovému inspektorátu.

Zákon České republiky č. 338/1992 Sb. O dani z majetku (... Dodatky a změny zákonů №№ 315/1993 Sb 242/1994 Sb a 248/1993 Sb.) Je definována na daně z nemovitostí, který zahrnuje:

a) daň z pozemků (pozemků);

b) daň z nemovitostí.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění

Česká republika se podepsaly dohodu o zamezení dvojího zdanění s Albánií, Rakousko, Egypt, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Indonésie, Irsko, Jižní Korea, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Ruská federace, Slovenská republika, Švýcarsko, Thajsko, Velká Arabské emiráty a Spojené státy.

Také smlouvy o zamezení dvojího zdanění byly podepsány s Běloruskem, Malajsií, Jižní Afrikou, Venezuelou, ale dosud nebyly ratifikovány.

Zdanění fyzických osob

Platitelé daně z příjmů jsou fyzické osoby, občané České republiky a občané ostatních států s trvalým pobytem na území České republiky (tj. Nejméně 183 dní v kalendářním roce). Cizinci, kteří jsou na území České republiky výlučně za účelem studia nebo léčení, stejně jako zahraniční odborníci pracující v České republice, jsou povinni platit daň z příjmů pouze z příjmů pocházejících z českých zdrojů.

Předmětem zdanění jsou:

 • příjem z mzdy;
 • příjmy z podnikání a jiných trvalých příjmů;
 • příjmy z dluhopisů, cenných papírů a jiného kapitálu;
 • příjmy ze zaměstnání;
 • ostatní příjmy.

Daňoví poplatníci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, platí daně pouze z příjmů pocházejících z českých zdrojů. Daň je vypočítána a uhrazena do konce roku do 31. března následujícího roku.

Úrokové výnosy z bankovních vkladů fyzické osoby a bankovního účtu jsou zdaněny podle zdroje platby ve výši 15%. Úrokové výnosy z jiných zdrojů jsou zdaněny zdrojem platby ve výši 25%. Nicméně pokud je zdroj úrokových výnosů zahrnut v podnikatelském majetku soukromého podnikatele, úrokové výnosy jsou zdaněny v progresivním měřítku a při placení této daně se přihlíží k zaplacené zdrojové dani. Příjem investora, včetně dividend a podílů podniků, podléhá dani ve výši 25% u zdroje platby. Výnosy z pronájmu, licenční poplatky a dlouhodobé příjmy, jako jsou prémie, jsou zpravidla zdaněny společně s ostatními běžnými příjmy v sazbách.

Nerezidenti

Nerezidenti, kteří dostávají příjem, poplatky za podnikání a autorská práva, jsou zdaněny z příjmu ve výši 25%. Nerezidenti, kteří dostávají výnosy z pronájmu, jsou zdaněni ve výši 1% ze zdrojové daně z leasingových a kupních smluv a 25% z konečného příjmu u zdroje v ostatních výnosech z pronájmu. Nerezidenti jsou zdaňováni jako rezidenti, pokud obdrží příjmy z českých zdrojů, bez ohledu na to, že osobní odpočty jsou omezeny na roční platby ve výši 32 040 Kč.

Zdanění právnických osob v České republice

České rezidenční podniky platily daň z příjmů získaných po celém světě. České firmy jsou organizace registrované v České republice. Zahraniční podniky (nerezidenti) platí daně pouze z příjmů získaných z českých zdrojů. Předmětem zdanění jsou příjmy ze všech typů činností a nakládání s nemovitostmi. Míra daně z příjmů českých podniků a poboček zahraničních podniků činí od roku 2000 31%. U investic, veřejných a penzijních fondů je sazba daně z příjmů 25%. České podniky se zahraničními investicemi jsou zdaněny i jako plně české podniky.

Dividendy

Výplata dividend je zdaněna zdrojem platby ve výši 25%. Od 1. ledna 1998 podléhají tato daň i dividendy, které obdrží podniky od zahraničních společností. Je-li společnost (nikoli investiční fond) obdrží dividendy od společností, v nichž má 20% (nebo více) z cenných papírů, a dále sama rozděluje dividendy pro obyvatele České republiky, bude to mohou být zdaněny jen v případě, že výše vyplacených dividend překročit částku obdržel. Společnost není investicí nebo veřejný fond, má nárok na slevu na dani ve výši 50% daně odečtené od dividend vyplacených akcionářům. Toto pravidlo se vztahuje také na daň vybíranou z rozdělení výnosů v družstvech a společnostech s ručením omezeným.

Daň na zem

Předmětem pozemkové daně je půda v České republice. Daňový poplatník je vlastníkem pozemku. Daň se vypočítává a platí jednou ročně.

Sazba daně je následující:

 • Na pozemcích registrovaných jako orná půda, chmel, vinice, ovocné sady a zahrady - 0,75% zdanitelné částky vypočtené jako násobek velikosti pozemku v m2. a oficiální cena za čtvereční metr půdy (určená ústředními orgány České republiky v závislosti na kvalitě půdy).
 • Na pozemcích registrovaných jako louky, pastviny, lesy, rybníky - 0,25% z částky daně vypočtené jako násobek velikosti pozemku v m2. a oficiální cena za čtvereční metr půdy (určená ústředními orgány České republiky v závislosti na kvalitě půdy).
 • Na pozemcích registrovaných jako zastavěné plochy nebo palácové plochy - 0,10 KC / m².
 • Na pozemcích určených k výstavbě, ale stále ještě nevyrobených 1 KC / m².
 • Poznámka: V závislosti na lokalitě a místě, kde se lokalita nachází, je sazba daně upravována koeficientem.

Daň na budovy a stavby

Předmětem daně jsou budovy a stavby na území České republiky. Daňovník je vlastníkem budov a staveb. Daň se vypočítává a platí jednou ročně.

Sazba daně je následující:

 1. U obytných (více bytových) domů - KC 1 za m2 m zastavěné plochy.
 2. Pro letní domy a jednotlivé domy (vily, rezidence) - KC 3 za m2. zastavěná plocha.

Na samostatných garážích - KC 4 na m2. zastavěná plocha.

 1. Pro budovy a budovy používané pro obchodní účely:
 2. pro primární zemědělskou výrobu, lesnictví a vodní hospodářství - KC 1 m2. zastavěná plocha;
 3. pro průmyslovou výrobu, výstavbu, dopravu, energetiku a jinou zemědělskou výrobu - KC 5 m2. zastavěná plocha,
 4. pro zbytek aktivity - KC 10 za m2. zastavěná plocha.

Základní sazba za 1 m². nárůst vícepodlažních budov pro každé následující nadzemní podlaží nad 1. na KC 0.75.
Poznámka: V závislosti na umístění těchto budov a budov v níže uvedených obcích se vypočítaná daňová sazba upravuje koeficientem:

 • 0,3 v obcích do 300 obyvatel
 • 0,6 v obcích s více než 300 obyvateli až do 600 obyvatel
 • 1,0 ve vesnicích více než 600 obyvatel až 1000 obyvatel.
 • 1.4 ve vesnicích s více než 1000 obyvateli až do 6000 obyvatel
 • 1,6 ve vesnicích více než 6000 obyvatel až 10 000 obyvatel
 • 2,0 v obcích více než 10 000 obyvatel až 25 000 obyvatel
 • 2,5 v obcích více než 25 000 obyvatel až 50 000 obyvatel
 • 3,5 v osadách nad 50 000 ve městech Františkovy Lázně, Mariánské Lázně a Poděbrady
 • 4,5 ve městě Praha.

Daň z prodeje nemovitostí

Daňovník je prodejce nemovitostí. Daňová sazba činí 5% základu daně (tj. Ceny prodaného majetku). V případě, že je velmi nízká, je hodnota nemovitosti určena pomocí soudního znalce. Daňové informace jsou daňovému orgánu předány do 30 dnů po registraci transakce a daň je splacena až do 30 dnů od obdržení platebního oznámení.

Daň z přidané hodnoty

Tato daň byla zavedena v České republice od 1. ledna 1993 (zákon č. 588/1992 Sb. A následné změny). Tato daň je vybírána z tuzemských aktivit, dováženého zboží a nepravidelné mezinárodní autobusové dopravy cestujících, kterou provádí zahraniční dopravní společnost v České republice. Povinnými plátci jsou osoby s bydlištěm v České republice, v jejichž prospěch je tato činnost vykonávána, a při dovozu zboží - osob, pro které by měl být zboží vynechán. V případě nepravidelných autobusových přeprav v rámci země platí daň zahraniční dopravní organizace. Zdanění podléhá fyzickým i právnickým osobám.

Nejsou-li v zákoně žádné zvláštní výhrady, všechny osoby dotčené tímto zákonem jsou povinny platit daň z přidané hodnoty, jejíž obrat za další tři následující měsíce překročil částku 750 tisíc korun. Předmětem zdanění jsou všechny typy zákonem poskytovaných činností, které se provádějí bezplatně a bez náhrady, včetně přirozeného plnění uvnitř země. Při dovozu zboží pro zdanění platí ustanovení celních předpisů, pokud zákon nestanoví jinak. Povinnost zaplatit daň při dovozu zboží vzniká ode dne vzniku celního dluhu.

Pokud je tento výrobek osvobozen od placení cla, jsou osvobozeny od DPH. Vývoz zboží do zahraničí, uskutečněný plátcem, je osvobozen od daně. Základní sazba daně z přidané hodnoty činí 22%. Zboží uvedené na zvláštních seznamech podléhá zdanění ve výši 5% (např. Energie, určité druhy potravin, minerální oleje, některé služby). Zákon současně obsahuje seznam článků (typy zboží a služeb), na které se nevztahuje daň z přidané hodnoty (poštovní služby, zdravotní péče, převod a pronájem pozemků, nájemné atd.).

Je třeba číst: DECREE MF No. D-149. Uplatňování daně z přidané hodnoty v podmínkách struktury zahraničních osob vykonávajících činnost na území České republiky.

Výhody pro investory

Česká vláda schválila balíček opatření pro přilákání investic do české ekonomiky. Mezi výhody patří:

 • pětiletou odkladnou lhůtu pro vybírání daně z příjmů právnických osob a následnou daňovou slevu na pět let;
 • osvobození od placení cla na dovezené zařízení a 90denní odklad platby daně z přidané hodnoty;
 • vytvoření zvláštních celních zón pro průmyslová zařízení;
 • Poskytování dotací - ve formě bezúročných půjček - na pokrytí 50% nákladů na školení pracovníků z českých občanů;
 • poskytnutí dotací podnikům, aby vytvářely pracovní místa v zaostalých regionech;
 • Prodej pozemků za symbolickou cenu ve speciálně určených oblastech.

Balíček však stanovuje příliš vysoký práh pro získání těchto výhod - investice musí činit nejméně 850 milionů korun (22 milionů dolarů), což prakticky vylučuje české investory. Navíc upřednostňuje investice do výroby vysoce kvalitních výrobků, zatímco české společnosti potřebují prostředky na reorganizaci, říkají kritici. Nicméně, jak se očekávalo, tyto přínosy přilákají zahraniční investice.

Daňový systém České republiky

Zásady fiskální politiky tržního hospodářství. Daňový systém platný v České republice. Podstata a význam daňové politiky. Daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, daň z nemovitostí, spotřební daně a environmentální daně.

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE

Federální vzdělávací instituce státního rozpočtu

vyšší odborné vzdělání

"Ruská státní agrární univerzita - MCA pojmenovaná podle K.A. Timiryazev "

(FGBOU VPO rgau - MAAA s názvem KA Timiryazev)

Oddělení daní a daní

K disciplíně: "Zdanění"

Na téma: "Daňový systém České republiky"

Dokončeno: student 331-ek

Zkontrolováno: MA Shadrina

1. Vlastnosti českého daňového systému

2. Časové rozlišení a typy daní

3. Podstata a význam daňové politiky

Daňový systém fungující v České republice je plně v souladu se zásadami fiskální politiky tržního hospodářství. Sleduje poskytování flexibilního propojení příjmů a výdajů státního rozpočtu s vývojem hrubého domácího produktu, vytvářením rovných podmínek hospodářské soutěže, podporou sociálně užitkové podnikatelské činnosti a sleduje cíl přiblížení českého daňového systému k systému EU.

Navzdory skutečnosti, že téměř všechny evropské země usilují o jednotu zákonů a integraci v oblastech hospodářské a sociální politiky, daňové systémy evropských států se v jednotě neodlišují.

Analytici ruské poradenské společnosti „TaksArt Group“ vyšetřoval daňových systémů 38 evropských zemí, jak v rozvinutých tržních ekonomik a slabý, je to stále „vratkou“ po pádu socialistických států.

Od roku 2004 je Česká republika členem Evropské unie, nicméně není součástí eurozóny. Daňový systém České republiky je do značné míry podobný daňovým systémům jiných evropských zemí. Úroveň daňového zatížení v této zemi je poměrně vysoká. Reforma daňové legislativy v České republice klesla v letech 2007-2009.

Při studiu zdanění v jakékoliv zemi je důležité určit rozsah úkolů, které je třeba vzít v úvahu. Především je nutné se seznámit se zvláštnostmi daňového systému země. A teprve potom můžete začít zvážit konkrétní daně. Je také důležité si uvědomit způsob, jakým stát provádí daňovou politiku. Cílem práce je komplexní studium českého daňového systému a pochopení jeho fungování. K tomu použijeme vzdělávací literaturu a v případě potřeby i internetové zdroje.

1. Vlastnosti českého daňového systému

Zákony, které tvoří základ české daňové legislativy, byly podstatně revidovány v průběhu roku 1998. Zejména sazba daně z příjmů právnických osob se změnila z 39% na 15% a od 1. ledna 2010 dosáhla 15%, prahové hodnoty nezdanitelných příjmů se zvýšily, část o vrácení DPH cizincům byla znovu vytvořena. V této části uvádíme základní údaje o daních fyzických a právnických osob, které dnes v České republice existují.

V souvislosti se vstupem České republiky do EU, daňový systém v České republice je v současné době prochází zásadní změny ve směru sjednocení s daňovým zákonům sjednocené Evropy: je to postupné snižování daně z příjmu právnických osob z 31% na 19% v roce 2010 (2004 - 28%, 2005 - 26%, 2006 - 24%, 2007 - 24%, 2008 - 21%, 2009 - 20%, 2010 - 19%), a tudíž možnost snížit zdanitelný zisk na příštích 5 let (do roku 2004 - 7 let), nezdanitelné min mysl na děti s 23.520 kroons na 24.840 korunách za rok, atd

Česká republika je legálně demokratický stát s tržním hospodářstvím a daňový systém České republiky je v souladu s těmito zásadami.

Nabízíme Vám informace o základních českých právních předpisech, jejichž znalost je nezbytná pro zahraničního podnikatele:

zůstatek ročního společnosti musí být doručeny nejpozději do 31. března následujícího po daném ohlašovacím roce, se zpožděním - pokutu ve výši 0,05% fixní daně za každý den prodlení, nejvýše však 5% z částky daně nebo daňové ztráty ve výši 0,01% za každý den prodlení, avšak nejvýše 5% částky daňových ztrát. Zůstatek může být doručen do 30. června za předpokladu, že je připraven a předán daňovým specialistou, který má licenci, ale musí být ohlášen daňovému inspektorátu do 31. března.

Daň z příjmů fyzických osob je vybírána z následujících příjmů:

"příjmy z mzdové práce a oficiálního obsahu;

"příjmy z podnikatelských nebo jiných nezávislých činností generujících příjmy;

"příjmy z kapitálu;

"příjmy z pronájmu;

Od 1. ledna 2010 je sazba daně 15%. Daňové přiznání musí podat každý, jehož roční příjem, zdaněný na osobním příjmu, přesahuje 15 000 Kč. Daňové přiznání musí navíc podat fyzická osoba, jejíž roční příjem nepřesahuje 15 000 korun, ale má daňové ztráty.

Daň z příjmů právnických osob se vybírá z příjmů pocházejících ze zdrojů v České republice a ze zdrojů v zahraničí. Na druhé straně jsou plátci, kteří dlouhodobě pobývají na území České republiky, povinni platit pouze daň z příjmů získaných na jeho území.

Předmětem daně jsou příjmy ze všech typů činností a nakládání s veškerým majetkem, pokud zákon nemá jiné přímé pokyny. Sazba daně z příjmů právnických osob je od roku 2004 28% a postupně se sníží na 19% v roce 2010. U investičních, podílových a penzijních fondů se sazba daně rovná 15%

základ daně, snížené o články uvedené v zákoně. Výroční rozvaha ve všech případech nezahrnuje výdaje: propad, pokuty, fixní kapitál společnosti, ztráta vyšší než peníze přijaté na pojištění, náklady na prezentaci. Zdanitelné zisky mohou být sníženy o hodnotu dárků na 10 000 korun (ve školách, nemocnicích atd.), Ale ne více než 5% základu zdanitelných zisků.

2. Časové rozlišení a typy daní

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty je hlavní složkou daňového systému. Sazba daně z přidané hodnoty se liší v závislosti na typu činnosti - obchodu nebo poskytování služeb. Základní tarif je 21%, snížená sazba je 15%. Snížená sazba se uplatňuje, pokud je účtována DPH z příjmů ze služeb, z obchodu s potravinami, z lékařství. DPH se platí měsíčně s ročním obratem více než 10 000 000 korun a jednou čtvrtletí s obratem méně než 10 000 000 korun za rok.

DPH byla zavedena v České republice od 1. ledna 1993 (zákon č. 88/1992 Sb. A následné dodatky). Tato daň je vybírána z tuzemských aktivit, dováženého zboží a nepravidelné mezinárodní autobusové dopravy cestujících, kterou provádí zahraniční dopravní společnost v České republice.

Povinnými plátci jsou osoby s bydlištěm v České republice, v jejichž prospěch je tato činnost vykonávána, a při dovozu zboží - osob, pro které by měl být zboží vynechán. V případě nepravidelných autobusových přeprav v rámci země platí daň zahraniční dopravní organizace. Zdanění podléhá fyzickým i právnickým osobám. Není-li v zákoně žádné zvláštní ustanovení, všechny osoby, na které se vztahuje tento zákon, jsou povinny platit daň z přidané hodnoty, jejíž obrat za dvanáct kalendářních měsíců po jeho překročení činil 1 000 000 korun.

Předmětem zdanění jsou všechny typy zákonem poskytovaných činností, které se provádějí bezplatně a bez náhrady, včetně přirozeného plnění uvnitř země. Při dovozu zboží pro zdanění platí ustanovení celních předpisů, pokud zákon nestanoví jinak. Povinnost zaplatit daň při dovozu zboží vzniká ode dne vzniku celního dluhu.

Pokud jsou tyto výrobky osvobozeny od placení cla, jsou osvobozeny od DPH. Vývoz zboží do zahraničí, uskutečněný plátcem, je osvobozen od daně. Základní sazba daně z přidané hodnoty činí -20%. Zboží uvedené na zvláštních seznamech podléhá zdanění ve výši 14% (např. Energie, některé druhy potravin, minerální oleje, některé služby). Zákon současně obsahuje seznam článků (typy zboží a služeb), na které se nevztahuje daň z přidané hodnoty (poštovní služby, zdravotní péče, převod a pronájem pozemků, nájemné atd.). Je třeba číst: DECREE MF No. D-149. Uplatňování daně z přidané hodnoty v podmínkách struktury zahraničních osob vykonávajících činnost na území České republiky.

Srážky na důchodové a zdravotní pojištění.

Mzdový pracovník je odečten od nabytého platu:

"pro sociální pojištění - 6,5%,

"pro zdravotní pojištění - 4,5%

„Daň z příjmů - 15% nebo více čistých příspěvků na sociální a zdravotní pojištění a nezdanitelného minima na zaměstnance, rozbité manželky (manžela) a děti do 18 let (až do 26 let za předpokladu, že se dítě učí a žije se svými rodiči a nemá vlastní zdroje příjmu).

Podnik je také povinen převést na časově rozlišené mzdy

"pro sociální pojištění - 25%,

"pro zdravotní pojištění - 9%.

Tyto náklady se považují za výdaje a snižují zdanitelný zisk podniku.

Za přítomnosti motorového vozidla registrovaného ve firmě společnost platí silniční daň - od 1 200 korun na 4 200 korun (800-3000 krychlových cm), v závislosti na typu motorové dopravy a kapacitě motoru.

Daň z nemovitosti

Předmětem pozemkové daně je půda v České republice. Daňový poplatník je vlastníkem pozemku. Daň se vypočítává a platí jednou ročně.

Zákon České republiky č. 338/1992 Sb. "O dani z nemovitostí" (doplněno a doplněno zákony č. 315/1993 Sb., 242/1994 Sb. A 248/1993 Sb.)

Daň z nemovitostí je definována, která zahrnuje:

"daň z pozemků (pozemků),

"daň na budovy.

Sazba daně za každý čtvereční metr:

Sazba daně je následující:

„Na pozemku registrován jako orná půda, Khmelniki, vinice, zelinářské zahrady a sady - 0,75% z částky daně vypočítané jako násobek hodnoty pozemku v metrech čtverečních a oficiální cenou metr čtvereční půdy (definované ústředních orgánů České republiky, v závislosti z kvality půdy).

„Na pozemku se přihlásili, louky, pastviny, lesy, rybníky - 0,25% z částky daně vypočítané jako násobek hodnoty pozemku v metrech čtverečních a oficiální cenou metr čtvereční půdy (definované ústředních orgánů České republiky, v závislosti na kvalitě půdy ).

"Na pozemcích registrovaných jako zastavěné plochy nebo palácové plochy - 0,10 KC / m2.

"Na pozemcích určených k výstavbě, ale stále nevyrobené 1 KC / m².

Při výpočtu výše daně se základní zástavní právo vynásobí koeficientem, který závisí na velikosti sídla a počtu obyvatel. Nejvyšší koeficient v Praze je 5.

Daň na budovy a stavby

Předmětem daně jsou budovy a stavby na území České republiky. Daňovník je vlastníkem budov a staveb. Daň se vypočítává a platí jednou ročně.

Sazba daně je následující:

"U bytových (více bytových) domů - KC 1 na m2 zastavěné plochy.

"Pro letní domy a jednotlivé domy (vily, rezidence) - KC 3 na 1 m2 zastavěné plochy.

"Na samostatných garážích - KC 4 na m2 zastavěné plochy.

"Na objektech a budovách používaných k podnikatelským účelům: pro primární zemědělskou výrobu, lesnictví a vodní hospodářství - KC 1 m2 zastavěné plochy;

"Pro průmyslovou výrobu, výstavbu, dopravu, energetiku a jinou zemědělskou výrobu - KC 5 m2 zastavěné plochy,

"Na zbytek aktivity - KC 10 na 1 m2 zastavěné plochy.

Základní sazba za 1 m². nárůst vícepodlažních budov pro každé následující nadzemní podlaží nad 1. na KC 0.75.

Poznámka: V závislosti na umístění těchto budov a budov v níže uvedených obcích se vypočítaná daňová sazba upravuje koeficientem:

"0.3 ve vesnicích až 300 obyvatel

"0,6 ve vesnicích více než 300 obyvatel na 600 obyvatel,

"1,0 ve vesnicích více než 600 obyvatel na 1 000 obyvatel,

"1.4 ve vesnicích s více než 1000 obyvateli až 6000 obyvatel,

"1.6 ve vesnicích s více než 6000 obyvateli na 10 000 obyvatel,

"2,0 v obcích více než 10 000 obyvatel až 25 000 obyvatel,

"2.5 ve vesnicích více než 25 000 obyvatel na 50 000 obyvatel,

"3,5 v osadách přes 50 000 ve městech Františkovy Lázně, Mariánské Lázně a Poděbrady,

"5 v Praze.

Daň z prodeje nemovitostí.

Daňovník je prodejce nemovitostí. Daňová sazba činí 4% ze základu daně, která je určena nejvyšší cenou, a to buď z ceny uvedené ve smlouvě o prodeji nebo ceně ocenění. Daňové údaje jsou daňovému orgánu předány do 30 dnů po registraci transakce a daň je splacena až do 30 dnů od obdržení platebního oznámení.

Česká vláda schválila balíček opatření pro přilákání investic do české ekonomiky. Mezi výhody patří:

"pětiletá lhůta pro vybírání daně z příjmů právnických osob a následná daňová sleva na pět let;

"Osvobození od placení cla na dovezené zařízení a 90 dnů odkladu platby daně z přidané hodnoty;

"vytvoření zvláštních celních zón pro průmyslová zařízení;

"Poskytování dotací - ve formě bezúročných půjček - na pokrytí 50% nákladů na školení pracovníků z českých občanů;

"poskytnutí dotací z českých firem na vytváření pracovních míst v nedostatečně rozvinutých regionech;

"Prodej pozemků za symbolickou cenu ve speciálně určených oblastech.

Balíček však nastaví příliš vysoký práh pro získání těchto výhod - investice by měla být ve výši nejméně 850 milionů korun, což prakticky vylučuje české investory.. (22 milionů dolarů). Kromě toho upřednostňuje investice do výroby produktů high-tech, zatímco firmy v České republice potřebují prostředky na reorganizaci, říkají kritici. Nicméně, jak se očekávalo, tyto přínosy přilákají zahraniční investice. Podle státní kontrole „CzechInvest“ nejméně devět potenciálních investorů z USA, Japonska a Německa, které čekají na rozhodnutí investovat kapitál ve výrobě elektroniky, přesného strojírenství a automobilový průmysl.

Podmínky zrychleného odpisu majetku, platné od 1. ledna 1999

"1 skupina: snížena ze 4 na 3 roky

"2. skupina: snížena z 8 na 5 let

"Skupina 3: snížena z 15 na 10 let

"Skupina 4: snížena z 30 na 20 let

"Skupina 5: snížena z 45 na 30 let

Počínaje rokem 2004 byla představena nová skupina pro odebrání administrativních budov - 50 let.

Dohoda o zamezení dvojího zdanění.

Česká republika se podepsaly dohodu o zamezení dvojího zdanění s Albánií, Rakousko, Egypt, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Indonésie, Irsko, Jižní Korea, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Ruská federace, Slovenská republika, Švýcarsko, Thajsko, Velká Arabské emiráty a Spojené státy. Také smlouvy o zamezení dvojího zdanění byly podepsány s Běloruskem, Malajsií, Jižní Afrikou, Venezuelou, ale dosud nebyly ratifikovány.

3. Podstata a význam daňové politiky

Daně, jak víte, jsou jedním ze zdrojů financování všech oblastí činnosti vlády a ekonomickým nástrojem pro provádění státních priorit. Daň je jedním z projevů svrchovanosti státu. V tom se liší od příjmů ze státního majetku a půjček. Právo na vybírání daní bylo vždy jedním z suverénních práv státu, stejně jako rafinování a správa spravedlnosti, a proto jsou daně jednostranně stanovovány, nicméně rozpor mezi souhlasem o stanovení daní a vymáháním povahy jejich inkasa je pouze vnější. Daně a jejich funkce odrážejí skutečný základ, tj. objektivních zákonů pohybu daňových vztahů používaných státem v daňové politice.

Postavení daňového zákona slouží jako výchozí bod při provádění daňové politiky. Daňová politika je tedy souborem právních úkonů orgánů a vedení, které určují účelné uplatňování daňových zákonů. Jsou to také právní normy pro uplatňování daňových postupů při regulaci, plánování a kontrole veřejných výnosů. Daňová politika je součástí finanční politiky. Obsah a cíle daňové politiky jsou určovány sociálním a ekonomickým systémem společnosti a mocenskými skupinami. Ekonomicky zdravá daňová politika má za cíl optimalizovat centralizaci prostředků prostřednictvím daňového systému.

V podmínkách vysoce rozvinutých tržních vztahů využívá daňová politika stát, aby přerozděloval ND, aby změnil strukturu výroby, územní hospodářský rozvoj a úroveň ziskovosti obyvatelstva.

Cíle daňové politiky jsou: poskytnout státu finanční prostředky; vytvoření podmínek pro regulaci ekonomiky země jako celku; vyrovnávání nerovností vyplývajících z procesu tržních vztahů v úrovni příjmů obyvatelstva.

Existují tři typy daňové politiky.

Prvním typem je politika maximálních daní, charakterizovaná zásadou "vše, co můžete." Zároveň stát připravil "daňovou pasti", když zvýšení daní není doprovázeno růstem státních příjmů. Limitní limit sazby je stanoven a závisí na různých faktorech v každém konkrétním případě. Zahraniční vědci volají mezní sazbu 50%.

Druhým typem je politika rozumných daní. Podporuje rozvoj podnikání a poskytuje tak příznivé daňové prostředí. Podnikatel je maximálně vyloučen z daní, ale to vede k omezení sociálních programů, protože státní příjmy jsou sníženy.

Třetím typem je daňová politika, která zajišťuje poměrně vysokou úroveň zdanění, avšak s významnou sociální ochranou. Daňové příjmy se využívají k navýšení různých sociálních fondů. Taková politika povede k odhalení inflační spirály.

Se silnou ekonomikou jsou všechny tyto typy daňových politik úspěšně spojeny. Pro Rusko je první typ daňové politiky kombinován s druhou daňovou politikou.

fiskální daň česká spotřební daň

Daňový systém České republiky je podobný daňovým systémům jiných evropských zemí. Daně jsou zpravidla rozděleny do přímých daní souvisejících s příjmem subjektu a nepřímých daní spojených se spotřebou nebo pořízením zboží a služeb.

Systém zdanění v České republice se skládá z následujících daňových kategorií: (DPH), daň z příjmu, daň z nemovitostí, daň z přidané hodnoty při nákupu nemovitostí, silniční daň, spotřební daně a ekologické daně. Každý druh daně je stanoven v konkrétním legislativním aktu. Řízení a výběr daní je v rejstříku Ministerstva financí České republiky a jeho podřízených správních orgánů, především místních daňových úřadů.

Daňový systém je základním prvkem tržních vztahů. Daně jsou v rukou státu jeden z nejdůležitějších nástrojů pro řízení rozvoje ekonomiky.

Obecné zásady zdanění stanoví daňové zákony, které definují předmět zdanění, práva a povinnosti, odpovědnost poplatníka a správce daně.

1. Mambetaliev NT, Lebedeva TV, Vytvoření daňových systémů ve státech eurázijské ekonomické komunity // Daňový bulletin.- 2001. - №5. C.7-11

2. Tyutyryukov N.N. Daňové systémy zahraničních zemí: Evropa a USA: Učebnice. příspěvek. - M.: Vydavatelská a obchodní společnost "Dashkov a Co", 2002. - 174 s.

3. Aleksandrov I.M. Daně a zdanění: učebnice. - Moskva: Vydavatelská a obchodní společnost "Dashkov a Co", 2003. - 296 stran.

4. Daně ve vyspělých zemích: Ed. Rusakova I.G. - Moskva: Finance a statistika, 2009. -332 pp.

5. Daňové systémy cizích zemí: Ed. Knyazeva V.G. - M: Právo a právo, Jednota, 2009. -289 s

6. Biryuková N. Nutnost DPH, která způsobila její vzhled a uplatnění v EU. Daně a daně. 2011 №2.

7. Boboev M.R. Mambetaliev NT Zvláštní daňové režimy v zemích Evropské unie // www.nalog.ru

Hosted on stud.wiki

Podobné dokumenty

Vlastnosti daňového systému v Německu. Daňový systém Německa - principy a konstrukce. Daň z příjmů. Podniková daň. Daň z přidané hodnoty. Rybolovná daň. Daň z pozemků. Daň z nemovitosti. Spotřební daně. Sociální odpočty.

Daňový systém Německa - principy a konstrukce. Daň z příjmů. Podniková daň. Daň z přidané hodnoty. Rybolovná daň. Daň z pozemků. Daň z nemovitosti. Dědická a darovací daň. Spotřební daně. Sociální odpočty.

Daňový systém Ruska. Daň z příjmů podniků a organizací. Daň z příjmů fyzických osob. Daň z přidané hodnoty. Daň z nemovitosti. Daň na zemi. Spotřební daně. Clo.

Daňový systém Ruska. Hlavní daně Ruské federace. Daň z přidané hodnoty. Daň z příjmů podniků a organizací. Daň z příjmu právnických osob. Daň z operací s cennými papíry. Funkce daní.

Obecné charakteristiky daňového systému některých států. Hlavní druhy daní: spotřební daně, daň z přidané hodnoty, vodní daň, daň z příjmů. Protikrizová opatření ke zlepšení daňového systému. Daňová reforma v Rusku.

Charakteristika daňového systému Ruské federace: principy výstavby, klasifikace daní. Zvláštnosti organizace plateb federálních daní v PITP č. 3: daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty, sjednocená sociální daň, státní daň.

Daň z přidané hodnoty: plátci; daňový základ; daňová sazba; účty, odpočty z rozpočtu. Daň z příjmů fyzických osob. Jednotná sociální daň. Daň z příjmu právnických osob. Poplatky za používání objektů volně žijících živočichů.

Definice a složení daní, jejich klasifikace, úrovně a funkce. Daně zaplacené ruskými podniky v roce 2011: daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň z majetku, nemovitosti pro organizace, hazardní hry, dopravu a pozemky.

Klasifikace vládních daní Spojeného království: individuální příjem, přidaná hodnota, zisky firem a příjmy z ropy, spotřební daně, sběr za změnu klimatu. Ruský daňový systém: federální, regionální a místní daně.

Federální, kantonální, obecní, základní daně. Nejnižší daňové sazby v Evropě pro daň z příjmů a přidanou hodnotu. Dohody o zamezení dvojího zdanění. Zdanění fyzických osob. Daň ze zdroje.